Étiquette : Daniel M. Berté

Lafen-di-mond…

— Par Daniel M. Berté —

Sé menm jou-a tout zozio nan siel rété volé
Ek ped plim ek tonbé anlè do
Kon woch ki raté an mango-vè

Sé men jou-a tout pwason an lanmè rété najé
Ek ped zékay ek désann an fon dlo
Kon woch ki maré adan an nas péchè

Sé menm jou-a tout bèt avek ek san pat rété maché
Ek ped pwel ek doubout an ripo
Kon woch an mitan an savann vétivè

Sé men jou-a tout pié-bwa rété boujé
Ek ped fèy ek rété red mawto
Kon woch an didan mason an gran palè

Sé menm jou-a tout moun rété vansé
Ek ped la pawol ek vini flo
Kon woch ki ka pézé otan ki ladoulè

Sé menm jou-a prèmié épi dènié
Ek ki wè disparet Lavi épi Lanmò
Kon wch-la ki matjé lafen-di-mond si Latè

Daniel M. Berté 270219

→   Lire Plus

Alé ofon gason !

— Par Daneil M. Berté —

Né man né, man kriyé
Telman fò, moun tranblé
Matròn-la étonné
Di Manman : Asiré
I ké alé ofon, an fenfon pli profon
An fondok de tout choz, se janti ti-gason

Konmdifet man grandi
An komin Sentespri
An ti manniè bandi
Tjirié épi radi
Té ka alé ofon, an fenfon pli profon
An fondok de tout choz, kon an jenn ti-gason

Man té ni gran balan
Ka trasé san manman
Toujou douvan-douvan
Man té bolonm vayan
Ka alé tou ofon, an fenfon pli profon
An fondok de tout choz, kon an belbon gason

Man trapé ladévenn
Adan chimen lapenn
Mé man pa té ka krenn
Ni poul ni bef bwarenn
Pas man té ka’y ofon, an fenfon pli profon
An fondok de tout choz, kondi an gran-gason

An malè an bonnè
San ripròch ek san pè
San janmen fè dèyè
Man pa té tjoupèpè
Pis man alé ofon, an fenfon pli profon
An fondok de tout choz, kon an vré met-gason

Jòdi tan pasé tan
Epi tan kité tan
Man pa an rigrétan
Ankò mwens an pléran
Pas man alé ofon, an fenfon pli profon
An fondok de tout choz, kon bien dot vié-gason

Dan lavi, adan liv
Man pé di man bien viv
Si kò-mwen an dériv
Man ni la mémwa viv
Pas man alé ofon, an fenfon pli profon
An fondok de tout choz, kon tou lé vré gason

Zòt lé jenn ka vini
Si zot lé réisi
Ek rivé dan lavi
San fini dan lari
Fodré alé ofon, an fenfon pli profon
An fondok de tout choz, ti-fi kon ti-gason

Daniel M.

→   Lire Plus

Van-an

— Par Daniel M. Berté —

Van-an las bonmaten-an…
Sé pa kon lé venn-douz vvan

Ki za vini vizité lavi-mwen…

Van violan ki ka fè jen kon vié pran lavol
Van varian ka fè latjé poul panché vitman
Van visié ka vini a la-vites-gran-v

Van vantatè ka kouri présé a la vapè
Van vorien ka lévé wob lé vié fanm visiez
Van vakabon ka vadrouyé di Verpré o Voklen

Van vidjò ka lévé-fésé tousa ki vayan
Van voltijè ka vréyé valsé tousa ki ka vini
Van vòlè ka pran lavi lé vev kon lé vef

Van vache ka fè vasiyé tousa ki vertical
Van valdendjè ka fè alé-viré a tout vites
Van vwayou ka vandalizé la véjétasion

Piès sé van tala pa vini jòdi Vandrédi trez…
Sé an van féba flègèdè ek flapi ki vini
Van-an las bonmaten-an…

→   Lire Plus

Man plen

— Par Daniel M. Berté —

Man wè ek man tann trop
Man boufi épi mové nouvel
Man ni asé, man plen
Ek man ka débòdé

Ki anlè lé jounal oben télé-radio
Asou radio-fey-chou o lé rézososio
Mové nov ka fann tet-mwen
Ek ka sivotjé-mwen

Nou sibi lakovid, anba sargas woté
Klordékòn prézonnen, kansè sé pa palé
Brim-de-sab san manman, ladeng ka dékalé
Nou ka sòti an sann pou tonbé an difé

Lé migran ka néyé an Méditèrané
Larisi ek Likrèn fè an ladjè pété
Yo pòkò négosié pou yo sa fè lapé
Amas ek Israel ka fè lé zanm palé

Lè sé pa laséchres ki ka limen difé
Sé lapli ek siklòn ka krazé ka brizé
Adan Lamazoni YO ka ratibwazé
Tanpérati mondjal ka monté ka grenpé

→   Lire Plus

Kongré krab

— Par Daniel M. Berté —

Sété an tan krab té lé fè élèksion
Yo fè an gran sanblé pa bò la Krabestèw…
Zagaya déklaré ki dé mal krab pa ka viv adan an menm tou
Sirik-jòn afirmé ki tout krab konnet tou yo
Touloulou-rouj asiré ki zo sirik pa ka fè soup
Koutja di ki tout krab ka mò an marinad
Sémafot prétann ki sé bon tjè krab ki ba’y do an fè
Krab-mal-zorey asiré ki fo toujou ou ba krab bien manjé pou ou manjé’y apré
Krab-blan konstaté ki maya té ba kayali mal-vant, magré sa kayali ka valé’y
Maya prédié : «  O nom dé krab-farsi, dé zékal-krab, é dé matoutou-krab, Amenn ! »
Papa-krab lévé faché : «  Bann malkrab kouyon, sa bout ! arété vo krabionri !
Si nou lé vini a bout, dé krabis, dé krabié, dé krabiolè, é ot krabiolog ek krabiolis,
Fo nou arété fè krabionad, (kriyonnad krab), sinon nou tjou-tjout !
Sé kaka krab ki an tet zot alow?!
Fo réfléchi !!! sinon, tout krab-la ka’y mò an bari-ya ! »
(Men… krab pa ni tèt… I pé pa réfléchi!)

→   Lire Plus

Bel pawol…

— Par Daniel M. Berté —

Pran lang Kréyol-ou ek ba’y pawol
totiyé mo’w an lagrimas
an belbo, an kout tjok…
mé rété dwet an lespri’w
pas « yo pa ka fè toch pou pòté pawol »

Bougonnen an bouden’w
pou touvé an lidé nef
an kaka-kalbas tet-ou…
mé rété dwet an lespr’iw
pas « ti pawol fè gran zafè »

Babiyé épi kò’w menm
akondi vié-fanm san dan
laviya chifonnen kon fey Job…
mé rété dwet an lespri’w
pas « pawol an bouch pa chaj »

Milanné bouch anba-bra
pou otjipé di zafè lézot
ek makrélé sa yo ka fè…
mé rété dwet an lespri’w
pas « pawol an van pa ka konté »

Djélé an tout kwen lari
sa ka pasé kay man Entel
pou chen ralé’y dimen maten…
mé rété dwet an lespri’w
pas « ni pawol pli mové ki kout-woch »

Migannen dézoutwa mo
kon friyapen ek djol-poliyis
pou sa’w matjé vo kéchoy…
mé rété dwet an lespri’w
pas « bel pawol pa ka tjuit »

→   Lire Plus

Lang K

— Par Daniel M. Berté —

Lang k ?
K ? ki ? kwa ? kèlès?
Ka kolétet kolézépol konpè
Ka konprann konésans kòw
Ka kabéché kèsyon kritik
Ka kochi klou san kòché
Ka koupé kondi koutla
Ka kwenyen kaliè kokangnè
Ka konfonn kotjen koupab
Ka kòné kout kòn-lanbi
Ka koré kouyonnad koubarè
Ka kriyé kont kriminel
Ka kòlté kwayans ek kankan
Ka kraché kalté kolè
Ka konvienn pou kontré kou
Ka konté kalot ek karès
Ka kité kouri pou kouraj
Ka kwensé katjil an kabèch
Ka kozé pou kalmé kriz
Ka konséyé kwazé klèwté
Ka konstrui klériè konfians
Ka kléré konsyans kanmarad
Ka koumandé kadans kiltirel
Ka kréyé kondision konklizion
Ka kasé kod kolonyalism
Ka kondui konba kréyol
Lang k kon kréyol
Lang k !
Daniel M. Berté 21021

→   Lire Plus

Bal

— Par Daniel M. Berté —

An bal lavi lanmou
Moun dousiné dansé
Anba dousè limiè lalin
Ek pran-pié an siel soley

An bal kozé koulé
An dansman katjé kolé
An lavi kò a kò
An lajwa tjè nan tjè

An bal o san sali
Mélé épi kriyaj kriyan
Mofwazé an mové malè
Pou an bal fizi Uzi

An bal fizi Uzi
Chapé lanmen lanmò
Tijé pou trapé tanp
Krévé an bol bonda

An bal lelmi lanmò
An lanfè kay Man Moun
Dé moun brital blésan
Garé an ladévenn lavi

An bal ki kasé kòd
Bal fini vorien vini
Pléré pran plas lajwa lavi
Lapenn ta lajwa labonm

Avan yo té ka kouri bal
Jòdi yo ka kouri ba bal
Jòdi yo pè alé o bal
Pou yo pa trapé pies vié bal

→   Lire Plus

Man né…

— Par Daniel M. Berté —

Man né dan an pies-kann
Anba an soley cho
Mé man né an menm tan
Anba fifin-lapli
Pas Djab té ka mayé
Dèyè lapot légliz

Man né adan pikan
Ki adan Mafwamé
Sa ki fè mwen pousé
Prèmié kri man kriyé
Sé pa tap anlè fes
Sé mòsi fonmi wouj

Man né adan flanji
Trapé épi fèy kann
Yo koupé lonbrik-mwen
Epi koutla travay
Es pousa moun ka di
Ki man sé boug filé !?

Man né adan lanfè
YO kriyé bitasion
La éti laswè-neg
Té ka sèvi fimié
An didan kann bétjé
Pou té fè riches-YO

→   Lire Plus

Mi chalè !

— Par Daniel M. Berté —

Emé kriyé anmwé anba twant-kat dègré
I ka siwvéyé siel
Difé tout la jouné, difé tout la swaré
Chuuuu !!! Mi chalè !!!

Tertilien ka griyen pas i pèdi jaden
I ka lonviyé siel
Difé an say planté, difé an potajé
Mésié !!! Mi chalè !!!

Anriyèt li entjèt kon tatjèt an finèt
I la ka gadé sièl
Difé anba tété, difé an fant katjé
Woy !!! Mi chalè !!!

Léyon ki pa kouyon di : « Sé malédision !»
I la ka priyé siel
Difé pou lé péché, difé pou lé rigré
Ségnew !!! Mi chalè !!!

Klérik an siantifik di : « Sa atmosférik ! »
I ka observé siel
Difé pou tè séché, difé san lalizé,
Manman !!! Mi chalè !!!

Man Tjilas ki tou las di ba Mondié : « De gras !»
I ka sipliyé siel
Difé dépi lévé, difé jisko kouché
Chuuuu !!! Mi chalè !!!

 

Daniel M. Berté 290915

→   Lire Plus

Gran-nonm… Ti-bolonm

— Par Daniel M. Berté —

An gran-nonm ka gadé
An ti-bolonm jòdi
Asiz douvan télé
Ki ni portab tablet
Ka jwé épi manet
Epi i ka sonjé…

Sé an ti-bolonm nwè
Ka pran an sak bwano
Dé branch an pié kalbas
Nich-poulbwa ek fey-bwa
Pou pé fè an kalen
Pou sa péché kribich

Sé menm ti-bolonm-la
Ka kouri bò ragon
Eti bétjé matjé
“Prendre une canne c’est voler”
Pou’y sa rédi dé kann
Pou’y fè an bel siro

Sé ti-bolonm nwè-a
Ka trasé an-kanpan’y
Pou sa tjwiyi griyav
Zikak épi tjénet
Prin-sitè ek mango
Pou’y pé sa plen bouden’y

Sé ti-bolonm-tala
Adan lakou lékol
Ki ka fè zwel-séré
An foutbol-friyapen
Soté an kod-mawo
Jwé tek épi bloksek

→   Lire Plus

An zafè flanm

— Par Daniel M. Berté —

Pou an zafè bel flanm
Boul moun ka vréyé-flanm
Pou sèten sé sové-no-zanm
Dot paré a tiré lé zanm

I pou rivé abò bato
Konsi la Madòn Lajoso
Bouton-frédi anlè lapo
Oben sé ka’y an bel kado

Flanm-tala poko débatjé
Difé o péyi za limé
An komin adan tout kawtié
Pawol savé za ka tonbé

An sakré lensendi-palé
Ki pa bò Foyal démaré
I ba’y grenpé Montàn Pelé
Pa Lanmanten i déviré

Pa koté Robè i alé
Epi Sentmari i monté
Pa bò Sentespri i pasé
Epi Senpiè i déviré

→   Lire Plus

Flè-Sézè

— Par Daniel M. Berté —

I ni an bel boutjé
Konpozé par an spésialis
Lanati natirel ek lanati imèn épi
Flè-langajman

I ni an flè
Koupé épi an woch
Vréyé dèyè chien-lari
Flè-ferman

I ni an flè
Pou sa ritouvé kò’w
Epi nanm-ou osi
Flè-pèdi

I ni an flè
Yo tjuiyi an gran van
Ek ki très rézistan
Flè-latanpet

I ni an flè
Ki té kroché an woché
Vag-lanmè baloté
Flè-laminè

I ni an flè
Koupé dan an péyi
Eti moun té ka pé
Flè-chien

→   Lire Plus

Lariya

— Par Daniel M. Berté —

Lariya ka élé
Pou pé sa di bonjou
Bonjou mennen ki-nov
Ki-nov mennen milan

Lariya ka kozé
Bouch-anba-bra palé
Chui-chui-chui mirmiré
Pou pé makòkòté

Lariya ka maché
Manniè vitman présé
A la bonda rimen
Janr mi-ta’w-mi-ta-mwen

Lariya ka kriyé
An manniè anrajé
Paré a balancé
Dé kout-kouto filé

Lariya ka pran-pié
Zwel tiyanmay ka jwé
Foutbol friyapen blé
Kous serso ka woulé

Lariya ka karnavalé
Kat jou diran san rété
Tout manmay dégizé
Ka dansé ek vréyé monté

→   Lire Plus

Dé rèbel

— Par Daniel M. Berté —

An gran neg lévé an wayom Dawomé
Pou afronté solda mové lawmé fransé
Ki té sòti lotbò pou té kolonizé
An péyi éti moun té za an libèté

Non’y sété Prens Kondo ki vin Wa Béyanzen
I pran zanm pou lité, mété kò’y a goumen
Lè’y té lé négosié, menm manniè ki Tousen
YO tjenbé’y, ekzilé’y adan Matnik o lwen

Lè’y rivé Matinik an péyi dominé
Dan la popilasion i viv yonndé lanné
Riviré an péyi’y, sé sa’y té ka mandé
Men i fini pa mò, koté lavil d’Algé

Etiomi, Sénnocom, Ménousoué, Dononcoué, Klan Béyanzen Matnik
Mécougnon, Kpotassi, Abopanou, Klan Béyanzen Matnik
Ouanilo, Adandédjan, Pierre Fanon, Falégué, Klan Béyanzen Matnik
Frédéric, Gabriel, Andréa, Klan Béyanzen Matnik

An lot gran neg lévé lot koté Latlantik
Sézè! An mapipi an konba politik
An sakré met-matjè an domenn powétik
Ki pòté an fon tjè’y, Matinik épi Lafrik

→   Lire Plus

An pawol-lapriyè

— Par Daniel M. Berté —

An pawol-lapriyè pou tout lé zanset
Yo mennen an kal-bato a labadjet
Ki fini pa mò, fini pa disparet
Ki YO jété an gran lanmè tjoupoutet
Senmitjè Latlantik, san tras, kon bet
San lanmes, san pawol, san kwa ni pitjet
« Dié-o-fas mizérikod pou yo »
« Dié-o-fas mizérikod pou yo »
« Dié-o-fas mizérikod pou yo »

An pawol-lapriyè pou tout lé zanset
Ki anlè bitasion soufè anba kout fret
Ki YO trété tout lavi-yo kon vié bet
Ka travay an kann anba lopsion an met
Ki mò dan ladech san tanbou ni tronpet
Anba pinision, kolié, kawkan, kat-pitjet
« Dié-o-fas mizérikod pou yo »
« Dié-o-fas mizérikod pou yo »
« Dié-o-fas mizérikod pou yo »

→   Lire Plus

Sézè sé ki piébwa ?

— Par Daniel M. Berté —

« A force de regarder les arbres, je suis devenu arbre et mes longs pieds d’arbre ont creusé dans le sol de larges sacs à venin de hautes villes d’ossements… » Aimé Césaire – Cahier d’un retour au pays natal

« A fos gadé piébwa, man vini an piébwa »
Sé sa Emé Sézè di dan liv i matjé
Men i pa di lamenm ki piébwa i té yé
Man pété tet pou sav kilès i divini

Ki piébwa ki ni “pié’y ki trasé an fon tè
Dé gran sak vlen di gran lavil ki fet an zo”
Man gadé dan « Kayé pou an déviré Bòkay » 
Pou wè si’y té vini piébwa ki man konnet :

Gayak ki moun ka pwan pou yo pé sa fè ma
Mawoganni ki ka pousé adan lé fon
Fonmajé ki piébwa ki ka palé tou ba 
Bawobab ki tala ka monté Mòn Aka ?

Akasia tou piti ki pa ka fè gwo pié
Pié-koko ki anmen balé niaj an sièl gri
Griyavié-bwa ki ka pousé adan gran bwa
Bwa Moudong ki anlè bòdaj Laviè Léza ?

→   Lire Plus

Yo di-mwen ki ou dé…

— Par Daniel M. Berté —

Yo di-mwen ki ou déklaré
Lavi Matnik sé pa lavi
Ou désidé foukan ayè
Pou profité dousin lot-la

Yo di-mwen ki ou déplasé
Pas ou pilé kracha Siryen
Ou janbé dlo, pati lotbò
Pou chèché lavi kay lot-la

Yo di-mwen ki ou débatjé
Adan frédi épi vergla
Ou lékété épi glisé
Ek tonbé an dalo lot-la

Yo di-mwen ki ou dérasiné
Ka dòmi dérò anba pon
Ou ka jis mandé chien meg pen
Ek pléré an péyi lot-la

Yo di-mwen ki ou débantjé
Kon Kris anglé Vandrédi-sen
Ou an lanmen douvan, lot dèyè
Ka maché an lari lot-la

Yo di-mwen ki ou débiélé
Ka palé tout lasent jounen
Ou ka kriyé ki yo piayé’w
Ek ka jouré lavi lot-la

→   Lire Plus

Aksidans-tjè

— Par Daniel M. Berté —

Man fann tjè-mwen anlè woch lendiférans-ou
Men sa’w konprann?… Man san fouté…
I kontinié bat

Man pété tjè-mwen adan mòn-rédi rifizans-ou
Men sa’w konprann?… Man san fouté…
I kontinié bat

Man krazé tjè-mwen anlè masonn ripousans-ou
Men sa’w konprann?… Man san fouté…
I kontinié bat

Man kòché tjè-mwen asou pitjet méprizans-ou
Men sa’w konprann?… Man san fouté…
I kontinié bat

Man blésé tjè-mwen anlè vè-boutey frédiyans-ou
Men sa’w konprann?… Man san fouté…
I kontinié bat

Man dépotjolé tjè-mwen anlè karapas lensolans-ou
Men sa’w konprann?… Man san fouté…
I kontinié bat

Man déchiré tjè-mwen asou fil-bawblé lignorans-ou
Men sa’w konprann?… Man san fouté…
I kontinié bat

→   Lire Plus

Fè ladjè ?

— Par Daniel M. Berté —

Ou a bo vréyé vié pawol
Ou a bo fè kon an fanm fol
Ou a bo kanpé mové wol
Man pa djè pré a fè ladjè…
Ou a bo di ki man kapon
Ou a bo kriyé-mwen kouyon
Ou a bo trété-mwen di kon
Man pa djè pré a fè ladjè…
Ou a bo aplé-mwen lèlè
Ou a bo di man tjoupèpè
Ou a bo di man makoumè
Man pa djè pré a fè ladjè…
Ou a bo di malédision
Ou a bo fè profitasion
Ou a bo konmet agrésion
Man pa djè pré a fè ladjè…
Ou a bo fè tout mové senn
Ou a bo di man pa ni grenn
Ou a bo fè-mwen bon lapenn
Man pa djè pré a fè ladjè…
Ou a bo vréyé minision
Ou a bo pété esplozion
Ou a bo fè déflagrasion
Man pa djè pré a fè ladjè…
Ou a bo di man kakazwa
Ou an bo kriyé-mwen bwabwa
Ou a bo di man ababa
Man pa djè pré a fè ladjè…
Ou a bo kontinié wouklé
Ou a bo soté maté rélé
Ou a bo fè tousa ou lé
Man pa djè pré a fè ladjè… épi’w Doudou

Daniel M.

→   Lire Plus

Kouri vidé an lari Sentespri

(épi lé personaj ek chanté tradisionel)

—Par Daniel M. Berté —

An won Kalipso-a
Travesti… pou gran ek piti… pa rété-la ! sòti !
« Démaré, déméré, démaré vidé-a ! »

Lari Djédon
Bwabwa… an vidé-a sé li ki wa… ou pé di sa papa !
« Lapooo déchiré ! Lapo bonda vaval déchiré !»

Won lagrann Fontèn
Djab-rouj… ki sòti jis Mòn Rouj… abiyé toutan rouj !
« Ou ! ou ! vwasi le lou ! Ou ! ou ! vwasi le lou ! » 

Lari Chelchè
Karolin-zié-kokli… i ka pòté nonm-li… ki boulé o wiski !
« Banmba kola ! Ròzémé, Ròzémé manmay-la ! »

Bò lanméri
Mèdsen-lopital… ki sòti Bodkannal… pou kouri kannaval!
« Mi bissuiya ! Rosé ! Yanna pou lé zanfan ! Rosé ! »

Won man Bonè
Mawriaj-birles… yo ka fè an lanmes… pou an béni-konmes !
«Rena ou anmen poul ! Lanméri Fodfrans-la, sé pa an poulayé »  

→   Lire Plus

Doulè an dé…

— Par Daniel M. Berté —

Doulè ka défonsé-mwen, débousolé-mwen
Doulè ka démonté-mwen, dékonekté-mwen
Doulè ka dérayé-mwen, dékourajé-mwen
Doulè ka dékalé-mwen, défòrmé-mwen
Doulè ka démantibilé-mwen, dégrenné-mwen
Doulè ka dékalbiché-mwen, dégradé-mwen
Doulè ka dépotjolé-mwen, dévidé-mwen
Doulè ka dérasiné-mwen, démantlé-mwen
Doulè ka déchiktayé-mwen, démanbré-mwen
Doulè ka débiélé-mwen, dépouyé-mwen
Doulè ka déservélé-mwen, déplimé-mwen
Doulè ka dézékilibré-mwen, déréglé-mwen
Doulè ka dékatjé-mwen, dézakòwdé-mwen
Doulè ka dékalfoutjé-mwen, dézawsonné-mwen
Doulè ka dékalfouné-mwen, dézaksé-mwen
Doulè ka dézabiyé-mwen, défolmanté-mwen
Doulè ka dématé-mwen, dézespéré-mwen
Doulè ka dékoupé-mwen, dézoriyanté-mwen
Doulè ka défwisiyé-mwen, dévoré-mwen
Doulè ka déprélé-mwen, dévitalizé-mwen
Doulè ka dévasté-mwen, démoralizé-mwen,
Doulè ka déjwenté-mwen, déchiré-mwen
Doulè ka dékapité-mwen, démouné-mwen
Doulè ka déberté-mwen, dé-telman-mwen ki…
Doulè sé mwen, mwen sé Doulè

Daniel M. Berté 40122

→   Lire Plus

Bonnaniversè Diyanman !

(Pou lé 160 an lavil Diyanman)

— Par Daniel M. Berté —

Diyanman !
Sé kon lakay manman
La ni dé bon zanfan
Ki ni bon santiman
Bonnaniversè jan Diyanman
Tjenbé! Woulé douvan!

Diyanman « ter présièz »
Ka briyé vil koket
Diyanman pier présièz
Ki ni dé bel faset

I ni faset ékléran
Lans-Kafa, Omilàn,
Fon-Mannwel, Topiniè,
Sé Diyanman réyonan

I ni faset étenselan
Fon-Kamiy, Bitay,
Mar-Pwarié, Chalopen,
Sé Diyanman resplandisan

I ni faset réyonan
Jaka, La-Michel,
Tomaren, Ti-Léza,
Sé Diyanman éklatan

I ni faset chatwayan
Toray, La-Dizak,
Mòn-Blan, La-Longet,
Sé Diyanman flanbwayan

→   Lire Plus

Bel ek bon lanné 2023 ba tout moun

— Par Daniel M. Berté —

Tan 2023

Nou za pasé an patjé mové pas
– Nou pa ped fwa
Nou za sibi an kantité vié traka
– Nou pa ped lespwa
Nou za pran an chay kalot laviya
– Nou pa ped lavwa

Nou za pran kou ki kou
Nou za pran kalot ki kalot
Nou za pran fè ki fè

An tan Lesklavaj…
Nou lévé… Vidjò !
An tan Wobè …
Nou lienné… Fò !
An tan Kovid…
Nou kakolé… A mò !

An tan tout mové tan…
– Nou toujou fè fos an vansan
– Nou toujou fè bek an gouman
– Nou toujou fè fron an rézistan

Nous za pasé dé bel moman
– Nou té dan lanchantman
Nou za viv dé bel labonm
– Nou té dan lakontantman
Nou za pran-pyé-nou a fon
– Nou té dan lépànwisman

Nou za rigolé an rigolad
Nou za anmizé an anmizman
Nou za fété an fétaj

An tan La-nwel…
– Nou kantiké… Vidjò !
An tan Kannaval…

– Nou vidéyé… Fò !
An tan Grann-vakans…
– Nou vakansé… A mò !

→   Lire Plus

Atjolman

— Par Daniel M. Berté —

Atjolman ki ti-poul sav ki fo pa yo suiv ti-kanna
pou yo pa mò néyé dapré sa proveb di…

Atjolman ki poul pa ka’y dòmi a sizedswè
an pié kako ankò pis sa vini ra kon zé bourik…

Atjolman ki manman-poul okouran ki fo’y véyé piti’y
pou pies mangous rafin pa fè bawouf anlè yo…

Atjolman ki poul ka rifizé manjé ravet ankò
pis yo ba’y labitid sèvi’y o pirina…

Atjolman ki poul pa ka graté fimié pou trapé vètè ankò
pis i ka viv nouri-lojé-blanchi an kay-poul klimatizé…

Atjolman ki poul pa ka pran lapenn chanté ankò
lè’y ponn an zé an razié pis I ka viv andidan…

Atjolman ki “poul épi diri”, tianmay pa lé sa ankò
pis YO ba-yo gou ambergè lotbò pito…

Atjolman ki poul san fouté di sav si sé ti-van o gran-van
ka fè latjé’y panché pou fè moun malpalé…

Atjolman ki’w fini kouté ou li an zafè listwè poul
kontè manti-mantè té ka konté pou vèglé’w…

Atjolman ou ka’y sav poutji poul pa ni rézon douvan kouto
lè’w ka’y konprann ki ou sé an poul…

Atjolman ou ka’y sav sa ki fè, ou ka’y santi fè,
ou ka’y taté fè, ou ka’y tété fè, ou ka’y pran fè.

→   Lire Plus