Étiquette : Daniel M. Berté

Kréyatè kiltirel kourajé

— Par Daniel M. Berté —

Kan konsantrasion kolonial

fè’w kréyatè kiltirel kourajé

Kéyèt kafé…
ou kréyatè Tibwa an konnésans

Kèyman tabak…

ou kréyatè Tanbou an kakolans

Kasaj kako…

ou kréyatè Chacha an kalinans

Kéyaj lendigo…

Ou kréyatè toutoun-banbou an kadans

Kawdaj koton…
ou kréyatè Siyak an koultans

Koup kann…
ou kréyatè Banza an kalitans

→   Lire Plus

Kou lanmen

— Par Daniel M. Berté —

Lanmen ka kaliné épi ka karésé
Sé limenm ka chanjé, ka vini anrajé
Epi ki ka ba’y kou

Tou piti ou sirè ek ou pa ka kouté
Dé ti-kou anlè tet épi dé dwet pliyé
Ou pran an ziginot

Si’w sé an ti-sirez ka toujou kontesté
Ant lepous é lendeks lapo’w yo ka tòdé
Sa sé an pichonnad

Lè ou alé lékol, ou pa sa résité
Lison ou mal aprann, pou chak mo ou mantjé
Met ka ba’w an ziktok

Ou antré lésision men ou pa sa prédié
Sé la ou ka santi plat-lanmen an labé
Yo kriyé sa kalot

Si’w éséyé palé pou pé sa protesté
Ou ni an lot model ki sa fè’w arété
Tala sé do-lanmen

→   Lire Plus

Lé radiolè

— Par Daniel M. Berté —

An lanmod a prézan, tout moun-an radiolè
Siw lé zond la radio, yo chef téléfonè
Pa ni gran choy a di, sa sé lé blablatè
Ka fè kwè yo pli fò, sé yo lé badjolè

Ni ka ba’y pawol swa, yo kriyé belpawlè
Dot ki sav sa pou fè, sé yo lé savantè
Ka palé anlè moun, sa sé lé milannè
Ka di’w tousa pou fè, sé yo lé lisonnè

« Appel illimité », sé la ki yo sirè
Plis ki radio-fey-chou, sé dé vré anmerdè
Yo ni la solision, sé dé gran éklérè
Yo konnet tout rimèd, yo kwè ki yo dòktè

Pou péyi-a vansé, sé yo lé konséyè
Kom yo ni enternet, yo jako-répétè
Si-o-ka yo pa sav, yo ka vini mantè
Kou-de-geul kou-de-keur, mi dé jan an-n-afè

Pou yo ayen pa bon, sé lé chef kritikè
Ni ka mandé tjersé, sa sé lé chouvalè
Pa lé ladjé lantèn, sé lé akaparè
Pou jwé tout jé kouyon, sé yo lé dimandè

→   Lire Plus

Chacha Lamémwa

— Par Daniel M. Berté —

Mémwa-mwen andidan an gro chacha kalbas
I sifi man soukwé’y pou pé tann an lo bwi…

Bwi fizi larazia adan an sel dézòd
Bwi lang-YO nou pa sav mé ki té ka ba’y lòd
Bwi kout baton an do Nèg YO maré épi kòd
Bwi chenn ki maré Nèg kondi bèt yonn-a-lòt

Bwi gran kannòt-bwa-a ki toulong ka kratjé
Bwi van ka fè gran-vwèl flaflaté san rété
Bwi kòwdaj ka grensé an pouli mal grésé
Bwi chenn ki maré Nèg anlè gran lanmè-a

Bwi ti-anmay ki fen an kal-a ka kriyé
Bwi Négrès ka pléré maren-YO anviolé
Bwi Nèg ki tro majò ki an dlo YO néyé
Bwi chenn ki maré Nèg an fenfon ladoulè

Bwi djèl- YO ka rélé pou la vant-o-anchè
Bwi koutla ka fann kann jiska tan i fè nwè
Bwi fret- YO an zo Nèg maten-midi-é-swè
Bwi chenn ki maré Nèg anlè bitasyon- YO

Bwi lanng kréyòl nou fè pou konprann yonn-a-lòt
Bwi chen ki YO ladjé an tjou Nèg a kout bòt
Bwi tanbou Nèg-mawon ka sonnen la révòlt
Bwi chenn ki Nèg pété pou trapé Libèté

Mémwa-mwen andidan an gro chacha kalbas
I sifi man soukwéy pou tann bwi Listwa-Nèg…

→   Lire Plus

Vaksen vs Viris « Veni vidi vici »*

— Par Daniel M. Berté —

Viris vini an Vandrédi

valid valéré valsé

vann a vil pri lavi avan

viktim vilnérab volé

pran lavol jik o Valala

Viris vandal viris violè

« Veni vidi vici »

Vorien-a gaté lé vayan

vevvié kon lé vwazen

viris vini anpéché viv

Vakabon viré mové van

vilen varian ki pli violan

i vréyé vivan kay vermin

« Veni vidi vici »

→   Lire Plus

Volkan Sézè (Dorsal bosal)

— Par Daniel M. Berté —

I ni dé volkan ki ka mò
I ni dé volkan ki ka rété
I ni dé volkan ki la selman pou van-an
I ni dé volkan fou
I ni dé volkan boulé an sann
I ni dé volkan ki ka viv an bann ek ka rodé
I ni dé volkan ki ka pwenté djol-yo anlè dlo detanzantan
vré chien lanmè
I ni dé volkan ki ka séré fidji-yo
toulong dan lé niyaj
I ni dé volkan lonjé kon rinoséros fatidjé
dontokel yo pé taté poch galaktik-yo
I ni dé volkan kwayan ki ka fè moniman
pou gloriyé pep ki disparet
I ni dé volkan véyatif
I ni dé volkan ka japé,
an montan lagad an palapot kay lépep ki ka dòmi
I ni dé volkan avous ki ka paret ek disparet
(sa sé jes makak)
I fo pa bliyé sa ki pa lé pli piti
lé volkan pies dòwsal pa janmen lokalizé
ek dontotjel lé rantjin ka konstwi lannuit
I ni dé volkan dontotjel djol-yo ka miziré kantékant
épi déchiraj antan-lontan-a.

Mofwazaj Dorsale bossale de Aimé Césaire ki paret dan Moi, laminaire
Daniel M.

→   Lire Plus

Wou tou… Moun tou

— Par Daniel M. Berté —

Menm si’w kon juiféran
Ou ka ba lari chenn
Ou ka mandé chen pen
Pas dé poch-ou krévé
Wou tou… ou sé Moun tou

Menm si’w kon griyav vet
An didan djel an bef
Ou dé digré pli ba
Ki an kabann vètè
Wou tou… ou sé Moun tou

Menm si’w pran wonm pou soup
Epi ou ka tété’y
Ka trennen an dalo
Ka santi makriyo
Wou tou… ou sé Moun tou

Menm si ou pèd lakat
Epi’w touni an tet
Ek pran Mango Vilsen
Pou lotel katétwal
Wou tou… ou sé Moun tou

→   Lire Plus

Lalfabé Kovidien

— Par Daniel M. Berté —

A-r-s Asiré ni Asentomatik
Atansion, pa antré an-panik
Bariè-fisik pou Baré Bet-la
Bien apliké pou sa dékalé sa

Chimen Chomaj Chajé
Chak fanmi konnèt an moun ki touché
Distansiyasion ek Dépistaj avan Dékonfinman
Donk respektasion pou pa ni lantèwman

Enterdiksion sòti pou Estentjé Epidémi
Ek siwtou pa bliyé viris pa ka dòmi
Fwayé-enfeksion fè Fèmen lé Frontiè
Fout sa red moun pé pa fè kon yo té ka fè

Gan pou lé Gérié ka Goumen lopital
Gran bel woulo pou yo, sé dé moun kapital
Hihihi ! Hohoho ! Hahaha ! ni ka motjé di sa
Hihihi ! mé sonjé, viris, pa ni zanmi la

Identifikasion-kontak ek Izòlman Ich-manman
I fo nou protéjé tout moun, sa potalan
Jes-bawriè tou lé Jou pou lé Jen kon lé vié
Janmen bliyé tousa pou nou pé protéjé

Konfinman pou Koré Korona viris-la
Ki paré kapoté tout pèp anlè tè-a
Lavé Lanmen Lontan
Lè’w pé épi savon oben gel an frotan

Mask a Mété Maten-midi-oswè
Men bien pozé’y sirtou, pa nenpot ki manniè
Ni test ki Négatif, Ni test ki pozitif
Nou sav ki fo dabò nou rété véyatif

→   Lire Plus

Maché

— Par Daniel M. Berté —
Maché manniè ou lé
Janr mita’w-mi tamwen
O zeb man ka vini
Woch pangad pié-mwen

Maché konsi’w pilé
An kracha italien
Oben kon jwif-éran
Ki ka ba lari chenn

Maché vitman présé
Konsi’w ni djab dèyè’w
Oben an maniè flouz
An prenan tout ti-tan’w

Maché adan lari
Larout o lotorout
Tras, ti-wet, koridò
O adan chimen-chien

Maché kon vidéyè
An kannaval-kovid
Adan stad Aliker
O anlè lotorout

Maché kon lé kwayan
Adan pélérinaj
O adan chimenn-kwa
Pandan périod karenm

→   Lire Plus

Dòmi !…

— Par Daniel M. Berté —

Dòmi !… Pandan YO fè welto
Pou fou’w an chingpontong
O mété’w an banmbanm
Pou lavi’w tjoupoutet

Dòmi !… Pandan YO kon mangous
Ki ka chayé piti’w
Ek YO ka vòlè tè’w
Adan an ti bat-zié

Dòmi !… Pandan YO pa lé tann
Bri motè kannot-ou
Bri mizik ki ta’w menm
Bri kok-ou ka chanté

Dòmi !… Pandan YO ka ba frè’w
Dé-twa ti-tap an do
Ek ki YO ka fè’y pran
Vié dlo mousach pou let

Dòmi !… Pandan ki YO ka di
YO lé fè preskripsion
Apré YO prézonnen’w
Tjidonk YO pa koupab

→   Lire Plus

Alé ? Pa alé ?

— Par Daniel M. Berté —
Anlè an group Watsap personnaj kannaval
Té pran kom diskision si fok kouri vidé
Prèmié ki esprimé sé Medsen-lopital
Kovid tro séléra, Manmay fo pa alé !

Moko-zonbi matjé ki I pa pè misié
Pé pa kontaminé lè’y anlè échas-li
Vidé-a sé ta nou fo kouri an lari
Kovid ou pa Kovid, Manmay fo nou alé !

Karolin-zié-kokli di i bien anmerdé
Mari’y za tro boulé épi boug-la grosi
Pandan konfinman-an i pa té ka soti
I manjé trop, i lou, Manmay fo pa alé !

Matlo-sou ek konpè’y misié Brosé-kléré
Argimanté anlè an zafè tradision
Ki apré konfinman fo ni dékonprésion
Pou moun pa ped lakat, Manmay fo nou alé !

Es zot sonjé malad ki ni difikilté
Lé swagnan ki mélé pas yo mantjé mwayen
An lanné san vidé pou nou sa pa ayen
Déklaré Lom-san-tet, Manmay fo pa alé !

→   Lire Plus

Lé nouvo mas rivé !

Par Daniel M. Berté

Mas silili pran mama ?… Ya pa !
Mas koulou pété kiki ?… Fini !
Mas soukwel twa gro tété ?… Pa rété !
Mas sibol djol sinobol ?… Pad bol !

Mas nef pou lé vidé rivé siw le marché
Présé kouri achté stok-la près épizé
Dan konmès ésansiel lé vandè risansé
Lé sa ki ka vann plis parmi lé nouvoté

Mas kron ron kon an makaron
Pou dansé kon vonvon
O tounen ron-an-ron
Kon an bisui norman

Mas castèt pou mété kon kaskèt
Pou pa trapé maltèt
Apré an vidé ronm
Oben kou anlè tèt

Mas viran pou sa ki lé douvan
Ek rété an santé
Andidan an vidé
Aléliron-violon

Mas darma épi an nen biza
Ki ka sanm an tonfa
Polisié ka sèvi
Konsi sé boutou bwa

→   Lire Plus

Maladi Zannimo

— Par Daniel M. Berté —

An maladi mové ki té ka fè bet pè
Té ka fann-tjou a mò tout lé popilasion
La rimè té ka di sété malédision
Pou té pini lé krim konmet asou Latè

Kovid 19 varian pis fo kriyé’y konsa
Té ka fè gro malè parmi bet ozabwa
Yo tout pa té ka mò, men yo tout té touché
Pis sa ki pa té pri, zafè-yo té mélé

Wa Lion fè réinion ek di : « Mé cher zami
Sé Siel-a ki permèt ki tousa rivé-nou
Pou la kolè séles moli an may ba-nou
Fo ni an sakrifis pou nou pé sa djéri

Listwa ka aprann ki an parey sirkonstans
Dévouman pli méchan pé sové tou lézot
I fo zot koumansé ekzamen konsians-zot
Ek san pies mantézon, nou pé ni an ti chans

Man sav ki parmi zot yo kriyé-mwen glouton
Tousa, pas man manjé an bon-épé mouton
Man jis manjé berjé ; yo pa té fè’m ayen
Pli koupab-la pou mò, mé fo zot fè kon-mwen »

→   Lire Plus

Jijman-mwen

— Par Daniel M. Berté —

Man konvotjé kò-mwen
Palé ba’y ant kat zié
An mitan konsians-mwen
Man oblijé’y gadé

Man entérojé mwen
Pou sav sa man té fè
Toutolon lavi-mwen
Ek ki pa té ka’y klè

Man andjélé kò-mwen
Dèyè-mwen man kriyé
Man tonbé an zo-mwen
An tjou-mwen man rélé

Lakolè bouwé-mwen
Larel man jik janbé
Man jouwé manman-mwen
Padon Mondié souplé

Man kaloté tèt-mwen
Pou bagay man mal fè
Man rédi zorèy-mwen
Pou dot man pa té fiè

→   Lire Plus

Ladjé kò an 2021

— Par Daniel M. Berté —

Ladjé kò… débayonné

                  détòtiyé

                  délivré pran dot larel… Pati !

Pati pou chèchè kò’w

Pati pou risanti kò’w

Pati pou ritouvé kò’w

Ladjé kò… démélé

                dézanpétré

                détaché dousman vit… Wondi !

Wondi an kwen lari lespri lib

Wondi lakanpan’y lespri lib

Wondi bòd-lanmè lespri lib

Ladjé kò… délèsté

démaré

dégajé red mawto… Kouri !

→   Lire Plus

Dézawa de Jéra

— Par Daniel M. Berté —

Jéra an souba Makouba, s’en alla a gran pa anba de l’anbabwa pou fouyé dé Yanm-bwa.

Jéra péta son pié dwa anlè an souch-bwa d’akasia ki té la dépi twa mwa ; Gadsa !

Jéra fi un fopa, kanta, glisa, kogna un balata ek tonba,non pa fasanba, mé anlè son bonda

Jéra, anplis di sa, kant il glisa, se flandja o bra dwa, kaw il atérisa siw sa lanm de koutla

Jéra kriya, anraja, jira ek joura : saprista ! patatsa ! andjètsa ! an palaya-manman sa !

Jéra neg de konba, agripa an branch-bwa ki élas se kasa ek nostrom retonba ankò suw le bonda

Jéra, plèwnicha pa, sèt fwa ne joura pa, mèmpa ne pawla pa, mé asira son pa épi se releva

Jéra réfléchisa : dé so siw le bonda, an flandji o koutla… il pansa : pou jòdla, tou sela sifiza

Jéra s’en dévira, revena siw sé pa, oubliya lé yanm-bwa, lakoz de sé traka… Aaa lala !

Jéra se souvena di an lot gran traka, ki létè ariva, épi dan kel léta, tou sela le lésa

Jéra, kant il ala épi misié Bèwna tjwé le kochon d’Edwa, régréta mil fwa le jour ou il nésa

Jéra rala le kochon, tena dé de sé pat ek l’imobiliza, pandan ke mèt Edwa dona le kout bwa

Jéra pousa un kri, kaw lanimal brenna ek se déplasa, ek le boutou tonba siw sa men ki lacha

Jéra joura Edwa, Edwa joura Jéra ek pandan se tan-la, le kochon sanfuiya ek parta dan lé bwa

→   Lire Plus

Malpalé

— Daniel M. Berté —

Anba-vant silansié
Répitasion sové
Sé lè vant ka gonflé
Ki ni moun ka motjé

Makrélé, milanné
Sé grann aktivité
Pou an lo moun mové
Ki anmen malpalé

Yo toujou sèwtifié
Di sav sa ka pasé
An fon kay-moun séré
Gran kon piti sikré

Toujou ka savanté
Sé yo ka méprizé
Epi ki ka kriyé
Sé lézot ki madré

Anlè do’w yo monté
Ek yo ka rakonté
Sa ki vré ou pa vré
Pas yo lé dékalé

Si ou kasé an zé
Yo ka ekzajéré

Pou alé kòlpòwté
Ki sé an bef ou tjwé

Douvan-yo, pa pété
Pas yo ka’y rapòté
Ba zorèy ka kouté
Ki sé chié ki ou chié

→   Lire Plus

I

— Par Daniel M. Berté —

I za ba-mwen défwa

 • kout-pié anlè bonda
 • kout-tjok anba lonba
 • kout-jounou asou ren
 • kout-tèt adan bouden

I za ba-mwen pawfwa

 • bòn imè ek bonnè
 • lespri-klè ek limiè
 • ladjèwté ek lajwa
 • lakonstans ek lafwa

I za an lo dot fwa

 • loché ek maté-mwen
 • lévé ek fésé-mwen
 • défonsé ek danmé-mwen
 • makaté ek matjilpaté-mwen

I za ba-mwen souvant fwa

 • lanmou ek lanmitjé
 • ti-chou ek bel pépé
 • kalen épi kado
 • karès épi belbo

→   Lire Plus

Mi lapli !

— Par Daniel M. Berté —

Mété lanmen ba nou, Lavièj Mari souplé
Zanj ka pann toupatou, ou sé di sièl krévé
Pas i brè trop madou, mi Bondié ka pisé
Chwaaaaa…. Mi lapli mi !!!

Sé pa fifin-lapli, ni an ti-larouzé,
Ke moun filozofi, ek ki anmen bladjé
ka di : « Sa pa lapli, pou mwen pé sa mouyé »
Wo’y-wo’y-wo’y !!!… Mi lapli mi !!!

Kité loraj dèyè, pran lavalas mové
Ek an boul kout zéklè, fè kout tonè pété
Tousa nou té ni yè, la jounen san rété
Manman-manman-manman !!!… Mi lapli mi !!!

Kon kann ka’y bétjé-a, dlo désann, dlo tonbé
Kon sa ka ékri-ya, dlo koulé, dlo monté
Moun poko té wouè sa, yo tout kriyé anmwé
Mésié-mésié-mésié !!!… Mi lapli mi !!!

Vijilans jòn lansé, Sentmari réboulé
Lavièsalé néyé, sirkilasion blotjé
Lapli-ya tonbé dri ! Plis fòs lé sinistré !
Chwaaaaa…. Mi lapli mi !!!

Daniel M. Berté 71115

→   Lire Plus

Kréyol djok, kréyol Jek

Pou la Jek (Jounen enternasional kréyol 28 oktob )

— Par Daniel M. Berté —

Lè Bondié té tifi kivédi tan pasé
Menm anman té ka di, mon fi si’w lé rivé
Fopa’w palé Kréyol, sèvi plito Fransé
Mé dan tout lakanpan’y, tout lakou, tout mawché
I té ka rété met, i té ka fofilé
Sé li ki té douvan, li té ka dirijé

A fout ! Kréyol pa té kòkòdò misié !
Kréyol rété djok, Kréyol pa ladjé !

Be-a-ba jou baré’y, yo mété’y a koté
An didan lékol-yo, yo défann-li palé
Men sé li ki té wa adan tout jé nou jwé
Woulé mab, jwé topi, soté kod, zwèl-séré
Péché kribich ek krab, trapé tout ti gibié
Planté létjèt an dlo, sé pa té an Fransé

A tonnen ! Kréyol pa té kaka-kok misié !
Kréyol rété djok, Kréyol rézisté !

Pou yo pa té toufé’y, i goumen piétapié
Manmay met grif-an-tè pou i té sa matjé
Yo ba’y an bel balan, pli douvan i vansé
Ek pititapiti adan liv i antré
Nan radio i palé ek lékol i alé
Jiskatan i pwenté a liniversité

A fout !

→   Lire Plus

Samièl pati…

— Par Daniel M. Berté —

Samièl pati…
Alé adan dènié péyi
Pas i défann le dwa di di
Sa ou lé di lè’w anvi di

Samièl pati…
Pou an zafè karikati
Ni an nonm ki pèdi tèt-li
O pwen ki i koupé tèt-li

Samièl pati…
Kondoléyans ba lé fanmi
Ba anségnan ek tout zanmi
Ki pou lanmou olié rayi

Samièl pati…
Pròf listwa ek jéwografi
Enstriksion sivik pou aji
Tousa ki ka ouvè lespri

Samièl pati…
I té ka aprann zélèv-li
Dé jénès ki sé lavini
Défann la libèté di di

→   Lire Plus

Sèpan épi Mangous

— Par Daniel M. Berté —
La léjand toujou di pli gran lelmi Sèpan
Sé Mangous ki rayi’y ek pa sa wouè’y an zié
Poutji dan lanati nou pa ka asisté
Konba ant lé dé bèt kon’y té ka fèt avan ?
« Tan fè tan, tan kité tan »

Sèpan té ka glisé an silans dan an tras
Lè’y bité britalman dan an détou-chimen
Anlè an yich Mangous ki té ka ramennen
An zé i té vòlè apré an vié lachas
« Jou malè pa ni pran gad »

Tiboug Mangous siwpri, ladjé zé ki kasé
I koumansé babié, ensilté bètlong-la
Minasé’y, anrajé, alé di papa’y sa
Ki té dan kawtié-a, an majò danjéré
« Ladévenn pa konnèt pokosion »

Pou pa trapé piès bab, mété lavi’y an jé
Sèpan pran Ti-Mangous ek kon an agoulou
Gadé’y an mitan zié, ek valé’y an sel kou
Ti-Mangous disparèt, i pa ka’y rapoté
« Yo pa ka bokanté pawol pou kou »

→   Lire Plus

Péyi mélé… Matnik mélé…

— Par Daniel M. Berté —
An karavel YO débatjé
Gran prédatè YO vin pozé
Mérendjen YO asasiné
Latè Péyi YO otjipé
Péyi violé… Matnik mélé…

Pou konmès-YO té pé vansé
Nèg Lafrik YO alé chayé
Ek laswè-Nèg sèvi fimié
An kann Péyi YO espwaté
Péyi pijé… Matnik mélé…

Siw Manman, lanmen jen lévé
Anlè Latè, lanmen YO lévé
Manman Latè YO agrésé
Latè Péyi YO klòwdékoné
Péyi kontaminé… Matnik mélé…

Lè yich lévé manifesté
Manmblo soubawou atatjé
Tanbou Péyi dérespèkté
Manmay Péyi krazé-gazé
Péyi dominé… Matnik mélé…

→   Lire Plus

Lévidans Gason

— Par Daniel M. Berté —

Avan laksion sé réflèksion
Sé pa toudi manjé pwason
I fo’w kapab fè an anmson
Pou pé sa péché an bel ton
Oben fo’w ni lajan gason

Si’w ni an lanvi koubouyon
Oben an bon blaf, sé silon
Ou ké toujou bizwen lonyon
Ek dot engrédjan pou sa bon
Mé siwtou fo’w ni bon pwason

Si’w lé fè griyad viann-kochon
Pou lé manjè di fout i bon
Fo fè an bon préparasion
Mé avan koumansé tjuison
Fo siwtou ou ni bon chabon

Adan koral dé konpagnon
Sé pa toudi chanté chanson
Ki’w sé ténor ou bariton
I fòk tout vwa a linison
Ek ki sa fèt dan an bon ton

→   Lire Plus

Brè-manjé an dlo

— Par Daniel M. Berté —

Lé komin-frè Matnik té fè bel projé
Pou vakans 2020 yo fè an gran sanblé
Yo chak té pou pòté brè épi manjé
Kalké anlè non-yo, ki té pou ka rimé

Gwanriviè sété ji prin-sitè
Makouba dé fétou chokola
Baspwent ven boutèy labsent
Loren té pou mennen bouden

Marigo sété brèt mango
Sentmawi an zafè titiri
Trinité té pou pòté donbwé
Wobè mennen bel penrobè

Franswa kannari yanm-sasa
Voclen an migan friyapen
Sentann senk bidon ji kann
Maren sé frikasé lapen

Lavièpilòt pwason an papiyòt
Sentlis li, sé djol-poliyis
Dianman ka’y mennen toloman
Ansdawlé an bèl blaf milé

→   Lire Plus