Tag Archive for Daniel M. Berté

Tanbou !

— Par Daniel M. Berté —

An tron vid, lapo-bèt, kòd épi savwaw : Tanbou !
Janbé kalifouchon, dé lanmen ek talon : Tanbou !
Tibwa anlè dèyè, vwa-dèyè sipòtè, bat ! : Tanbou !

Woulman an kominikasion : Tanbou !
Batman an konminion : Tanbou !
Wouklman an vibrasion : Tanbou !

Ka fè’w wè épi lanmen’w ek pyé’w : Tanbou !
Ka fè’w wè épi zorèy-ou : Tanbou !
Ka fè’w wè épi lespri’w : Tanbou !

Matjè listwa péyi-nou: Tanbou !
Zouti Romen an kolè: Tanbou !
Enstriman linyon nèg-mawon : Tanbou !

Signalè adan révolt kakolè : Tanbou !
Ritmè adan manif djoubakè : Tanbou !
Ouvrè adan lawon bèlè: Tanbou !

Lire Plus =>

Tousa pa sa

— Par Daniel M. Berté —

Laviya sé an konba
Etiw ka trapé bon traka
Ki pé météw an délala
Epi fèw tonbé djòlanba
Mé tousa pa sa… Zandoli ti-fidji ki di sa !

Laviya sé an lafwa
Ka fèw lévé tout model kwa
Ek édéw travèsé gran-bwa
Ek trapé tousa ou ni dwa
Mé tousa pa sa… Kapolad lapo lad ki di sa !

Laviya sé an lajwa
Ka fèw rigolé kia-kia-kia
Ka touché dépi gro bouwjwa
Jisko pli mègzo ti-tjatja
Mé tousa pa sa… Gògò pa lot-bò ki di sa !

Laviya sé an déba
Konba-djòl pou mété lwa
Pou sa fè maché nèg-léta
Ek fè-yo vansé san kontra
Mé tousa pa sa… Mabouya mandja ki di sa !

Lire Plus =>

Konparézon

— Par Daniel M. Berté —

Madam Desekede
Misié Bedebede
Sé menm bet, menm pwèl
Sé chef konparézon

Ganmé kon an chik-chen
an talon an malprop
I ka pasé, I fiè
I pa ka pran wotè’w

I plis ki zandoli
Ki pa lé pran glisad
anlè an fèy-kokko
A la kalibannjo

I pa ka di bonjou
Moun i jwenn an lari
Pou li sé ti tjatja
Jan de peu denpòwtans

I konsi Jésikri
Ka maché anlè dlo
Ka maché rototo
Pavané an lari

Lire Plus =>

Entròspèksion-rézolision

— Par Daniel M. Berté —

Souvantman, a labrin-di-swè
Kan lapot-zié siel ka fèmen
Man ka désann an lespri-mwen
Pou vwayajé dan an fè-nwè

Man ka rantré an réfleksion
Anlè sa’m fè an lajounen
Gadé kisa man fè di bien
Ek osi lé movèz aksion

Sé lè man ka alé o fon
An zantray-boyo lakonsians
Ek sé lè ba kò-mwen an chans
Di rimété’y o fil-a-plon

Pa alé kwè sé jé fasil
Di mété kò’w an fas-a-fas
Siwtou lè’w fè an mové kras
Ka fè’w pran létjèt an katjil

Si’w fè an moun an méchansté
Menm si sa pa té volontè
Fo sav ki moun tala soufè
Sa nòwmal ki ou réparé

Lire Plus =>

Misié Zobel

(Omaj ba Joseph Zobel ki pati an Galilé an 17 Juin)

— Par Daniel M. Berté —

Zobel bèbel rilasionel
Zobel zouti ki fè nou gadé laliwondaj-nou ek rann-nou fiè
Zouti-matjè Le soleil m’a dit

Zobel bèbel natirel
Zobel zobwa ka fè vansé pou trapè libèté an djoubak tè
Zobwa-matjè Diab’-la

Zobel bèbel siel
Zobel zwazo ka volé wo an powézi ka chawmé jik solèy
Zwazo-matjè La fête à Paris

Zobel bèbel émosionel
Zobel zalimet ki ba limiè pou gadé nou-menm
Zalimet-matjè Les jours immobiles

Zobel bèbel patèwnel
Zobel zespwa pou divès jénérasion dépi Jozé jiska Man Tin
Zespwa-matjè La Rue Case-Nègres

Zobel bèbel pasionel
Zobel zélatè di mès manmay Matinik
Zélatè-matjè D’amour et de silence

Lire Plus =>

Lafanmi Mal

— Par Daniel M. Berté —

Lé Mal, fanmi kouchal
Ki sanfoutépamal
Sa toutafè nòwmal
Yo la pou fè moun mal

Malpié ka fè pléré
Paske i ka lansé
Dot lè ka fè tranblé
Oben ka fè brété

Malren ka pété ren
Ka fè’w santi lafen
Ek pèdi lé mwayen
Ek anpéché’w brennen

Maltjè ka fou’w atè
Dan an kannal doulè
Ki ka fouté’w an nwè
Ek trennen an malè

Maltèt ka pété tèt
Ki pa ka fè lafèt
Ka ran fou ek entjèt
Epi trapé falfrèt

Lire Plus =>

Stati ek moniman an mémwa lesklavaj

— Par Daniel M. Berté —

An estati brizé, an istati krazé
An lo moun ka palé, an lo moun ka babié
Kelkiswa sa’w pansé, kelkanswa sa’w swété
Sa ki fèt za bien fèt, Listwa pa ka tjilé

Anlè venndé koté ki dan lespas piblik
Pou lépok ladjoukann matjé an mémwa moun
Dé sété pou Schoelcher an abolisionis
Ven pou lé Neg Matnik ek konba yo mennen

An awtis ki fransé Marquet comte de Vasselot
An lot matinitjèz sé man Julien Long-Fu
Ni travay-yo krazé, ni travay-yo brizé
Sa tris pou tou lé dé mé Listwa ka vansé

Lire Plus =>

An zafè krab

— Par Daniel M. Berté —

An tan tala, an kalté bidim papa-maladi té ka fè siwawa kay lé krab ek té ka fann tjou-yo red mawto. Lé krabiolojis té dékouvè apré, ki sé an viris, yo kriyé Divok 91 ki té lakoz tousa.

Gouvèlman krab fè an gran sanblé an palé la Krabélizé ek chak krabminis palé :

Zagaya déklaré ki dé mal krab pa ka viv adan an menm trou

Sirik jòn afirmé ki tout krab konnèt tou yo

Touloulou rouj asiré ki zo sirik pa ka fè soup

Koutja di ki tout krab ka mò an marinad

Sémafot prétann ki sé bon tjè krab ki ba’y do an fè

Krab-mal-zorèy asiré ki fo toujou ou ba krab bien manjé pou ou manjé’y apré

Krab-blan konstaté ki maya té ba kayali mal-vant, magré sa kayali ka manjé’y kantmenm

Maya prédié : « O nom dé krab-farsi, dé zékal-krab, é dé matoutou-krab, Amenn ! »

Papa-krab lévé faché : « Bann malkrab-kouyon, sa bout ! arété vo krabionri ! Si nou lé estentjé Divok 91, fo nou arété fè krabionad, (kriyonnad krab), sinon nou tjoutjout !

Lire Plus =>

Konmen ?

— Par Daniel M. Berté —

Konmen? Men konmen sa ka fè?!
Di mwen konmen!!!

Konmen frèt YO lévé anlè’w,
Pliché lapo do’w ek manjé lachè’w?

Konmen chenn YO maré an pié’w
Pou té sa anpéché’w foukan?

Konmen fè YO brilé an do’w
Pou té matjié’w kon an zannimo?

Konmen chien YO ladjé an tjou’w
Pou sa ritouvé’w lè’w té ka chapé?

Konmen zorèy, bra épi jaré,
YO koupé pas zot té mawon?

Konmen mépri YO vréyé ba zot
Wou épi manman’w, papa’w, frè’w èk sè’w?

Konmen lajan YO fè épi zot?
Yo té ka vann zot, trété zot kon bèf!

Konmen doulè é konmen laswè
Ki sèvi fimié adan piès kann-YO?

Lire Plus =>

Sòti la ! WONDI !!!

— Par Daniel M. Berté —

Lè gran moun ka palé
Si mwen té aproché
Manman té ka faché
Sakré malélivé
Sòti la ! WONDI !!!

Lékol a la rékré
Lè lé gran té ka jwé
Ek foutbol ka woulé
Yo té ka fè’m volé
Sòti la ! WONDI !!!

Lè mwen antré lisé
Lé ti-bouwjwa sanblé
Yo té anmen motjé
Désandi dégagé
Sòti la ! WONDI !!!

Menm adan lachanbré
Lè man antré lawmé
Lé sa ka jwé grenndé
Pa té lé man bòdé
Sòti la ! WONDI !!!

Lire Plus =>

Gadé an kovinman

— Par Daniel M. Berté —

Sizé anlè balkon an-mwen
Pou palé kon gwadoupéyen
An ka gadé douvan an-mwen
Lé piébwa man ni o jaden

Man ka wè an pié-friyapen
Ki ni fèy akondi lanmen
Epi an bel pié-tomaren
Dontotjèl lé fwui man anmen

Man ni an pié-bannann planten
Biennantandi dé pié-tinen
Ka ba-mwen fig-mi lé maten
Man ka manjé lè mwen a jen

Lè man ka gadé jik o lwen
Lé ti-prin jòn an pié-mouben
Ki ka mennen an lo yenyen
Ki ka rasanblé an lésen

Lire Plus =>

YO konfiné NOU

— Par Daniel M. Berté —

YO razié-NOU a kout baton
Baton an do, kawkan an kou
Kou épi fret ek chennen-NOU
NOU an barakoun, konfiné
 
YO batjé-NOU abò bato
Bato ki mennen-NOU alé
Alé kon sadin bien séré
Séré adan kal, konfiné


YO matjé-NOU épi fè-cho
Fè-cho ka di la posésion
Posésion dé mèt bitasion
Bitasion, NOU té konfiné
 

YO fè-NOU telman méchansté
Méchansté ki fè-NOU lévé
Lévé, révolté, mawonné
Mawonné an bwa, konfiné

YO vréyé chien épi chasè
Chasè pou té ritjenbé-NOU
NOU yo té ka mété an tou
Tou, konfiné an makolin
 
YO vini déklaré ladjè
Ladjè YO fè an tan-Wobè
Tan-Wobè ki lépok malè
Malè ki konfiné Matnik
 

Lire Plus =>

19 Kèsiòn K 19

— Par Daniel M. Berté —

19 jou konfinman a kaz a koz di an kalté kalamité ki mété limond KO

19 jou kèsion kotidien ki ka kasé kabèch lé konfiné épi an kantité k (190)

1 Kisa ki ka ba’w kèsiònman ek kozé koko-makak a kay ?

2 Kisa ki ka kasé lé kouy krétjen konfiwmé kon non-krétjen ?

3 Kisa ka kontaminé’w ek klouwé’w an kabann ek kité’w kalbosé ?

4 Kisa ki ka kwensé’w a kaz kon kochon maré kòmifo épi kòd ?

 

5 Ki kalté koraj ka krazé san konplèks kanmarad ki ka vini kagou ?

6 Ki kriminel ka kapoté konpagnon san konté ek ka rann-yo kadav ?

Lire Plus =>

Nou an K… K… (Kovid 19… Koronavirus)

— Par Daniel M. Berté —

Kriz ki pli potalan ki pli gran Katastròf

Katastròf ki ka fè tout péyi fè Kòchma

Kòchma ki ka tounen an vré Koko-makak

Koko-makak a résoud pou dékalé Kovid

Kovid 19 moun ka trapé’y paw lé Kontak

Kontak ant moun ek moun lè yo ka fè Kalen

Kalen fo évité menm épi la Kopin

Kopin a fè tjilé si’y lé Kolé-séré

Kolé-séré pa fèt ; Annou wè pou Kisa

Lire Plus =>

Manzè-Madanm

— Par Daniel M. Berté —

Moun a bo di kiw sé:
Malpawlèz, ki alèz kon Blèz siw lafalèz
Milannèz, ki pli fò ki métrès-bétizèz
Madradjèz, ka palé pou mété malalèz
Malfentèz, ka gaté épi liméwo trèz

Moun a bo kriyéw :
Makòkòt, ka mandé zanmi prété tjilòt
Makrèl, ki ka véyé menm zafè an toutrèl
Malpalan, ka pasé de milan a kankan
Masoukwèl, ka karé an lari Akakwèl

Moun a bo méprizéw:
Madrépòl, ka baw sa konsi’y ka vini fòl
Madré, fodré péyé kiw lé ki ou pa lé
Manawa, dontokel nonm jaja madafa
Machapia, ka chayé a tout lè boug lapia

Menm si ou pa:
Madigwa’n, la pawòl pa janmen ka pran pa’n
Majorin, ka fann tèt tout kalté katjopin
Matadò, ki pa pè goumen épi bòbò
Mal-fanm, ki lè’y faché i ka vréyé bon flanm

Lire Plus =>

Matnik an Févriyé 

— Par Daniel M. Berté —

Matnik an Févriyé
Sé mwa kouri vidé
Saint Valentin fété
Mé osi moun tonbé

Listwa Matnik matjé
Paw dé mouvman sérié
Ki fè bon moun kriyé
Ki fè manmay pléré

Févriyé 1900
Djoubakè ba’y douvan
Pou tibren plis lajan
Ek travay mwen méchan

Grèv yo fè an mawchan
Bò lizin lé pisan
Fizi lé gouvènan
Réponn manifestan

Dis mò dan an ma san
Douz blésé anlè kan
Paske lé posédan
Pa té lé ba’y dé fran

Lire Plus =>

Kannaval-Foyal

— Par Daniel M. Berté —

Kannaval-Foyal fénoménal
Tout Matnik ka désann ek osi étranjé
Mi kannaval mondjal

Kannaval-Foyal entégral
Eti tout Pewsonaj ka kouri an vidé
Mi kannaval brital

Kannaval-Foyal enpérial
Travesti épi Rèn an lari pavané
Mi kannaval majistral

Kannaval-Foyal espésial
Lè Mawriaj-biwlesk fèt san misié labé
Mi kannaval bouwjwazial

Kannaval-Foyal triyonfal
Kawolin-zié-loli ni mari’y ka pòté
Mi kannaval vital

Lire Plus =>

Fransantiy litjidé

— Par Daniel M. Berté —

Bououou !!! Anmwééé !!! Nou pèd !!!
An paran-ami-alié tonbé… Sa red…
An lafanmi nou pèd…
Bondjé-Senyè sa red…

Kòn-lanbi vié nouvel kòné
Bonmaten Jédi trant Janvié
Fransantiy jounal-nou ka rété
Fransantiy jounal-nou litjidé

Sa ki ni ? Dans nos communes ? Litjidé !
Annonces classées ? France et monde ? Litjidé !
Martinique pratique ? Interactive ? Litjidé !
Les sms du mois ? Météo ? Litjidé !

Tout le sport ? Journal des courses ? Litjidé !
Vos programmes TNT ? Loisir et culture ? Litjidé !
Avis de remerciement ? Jénès nou ? Litjidé !
FA junior ? Courrier des lecteurs ? Litjidé !

An siklòn krazé-brizé lespérans-nou
An tranmantè soukwé-matjilpaté kò-nou
An volkan pété-déblozé kabèch-nou
An razmaré chayé-ratibwazé kay-nou

Désan-trannsenk djoubakè pa ni travay ankò
An bi matjoukann-nou ka disparèt ankò
Kolé tèt ek zépòl pou sa fè fòs ankò
Ansansanm annou sanblé pou rilévé ankò

Daniel M. Berté 300120

Lire Plus =>

Palé (Espésial dédikas pou sa ki konsèwné)

— Par Daniel M. Berté —
Lé bonmaten dépi’w lévé
Avan tout bèt fini priyé
Apenn solèy ka ouvè zié
Ou ka mété kò’w a palé       

Avan ayen ou za paré
Ou poko onoré Bondié
Ajijéwè koulé kafé
Ou za ka koumansé palé

Toujou parèy ou balansé
San fè kontak ou démaré      
Ou za paré pou fè moun chié
Yen ki palé ou ka palé

Sé konsa tout lasent jouné
Kon an rara ki ka touné
Kon mèl a sisèdswè an palmié
San arété ou ka palé

Mé Bondié-Sényè sa sa yé
Ou sé di an moun yo piayé
An kochonni yo ba’w manjé
Pou’w pé palé otan palé ?

Mé a ki moman ou ké pé
Pou sa fouté tout moun lapé
Titak silans man lé souplé
Pou an moman, rété palé

Lire Plus =>

Bònané an Démilven!

— Par Daniel M. Berté —

Bònané toulong an Démilven…
Bònané lé Lendi pou’w di sa’w anvi di ; Mé apwé pa rigwété ki’w di
Bònané lé Mawdi pou’w di sa’w pa té sa di ; Konsa ou ka’y kontan ki’w rivé di
Bònané lé Mewkwédi pou’w di sa’w pè di ; Mé sav osi ki’w pa oblijé di
Bònané lé Jédi pou’w di sa’w pòkò di ; Siwtou asiré kò’w ki’y lè pou di
Bònané lé Vandwédi pou sa’w pa pé di ; Pis ou sav ki tout bagay pa bon a di
Bònané lé Sanmdi pou sa’w obliyé di ; Sé san dout bagay ou pa té ni a di
Bònané lé Dimanch pou’w fè tou sa ou di ; Mé ou pa oblijé di

Bònané toulong an Démilven…
Bònané an Janvié pou lé jen kon lé vié
Bònané an Févriyé pou lé vié montré-yo lanmitjé
Bònané an Maws pou lanmitjé pli fò ki lé ti-faws
Bònané an Avril pou ti-faws pa anpéché litil
Bònané an Mé pou litil sa lyennen épi labonté
Bònané an Jen pou labonté jouenn épi li bien
Bònané an Juiyé pou li bien mennen lé bon lidé
Bònané an Out pou bon lidé pòté-nou jik an bout
Bònané an Sèptanm pou bout èk bout mété kò-yo ansanm
Bònané an Oktòb pou ansanm nou rété di labwin-di-swè a lòb
Bònané an Novanm pou lòb ritouvé-nou sanblé obò an flanm
Bònané an Désanm pou flanm la Libèté kléré sa ki ni nanm
Bònané ba tout nanm an tout manniè ek toulong ansanm
Bònané toulong an Démilven

Daniel M.

Lire Plus =>

Dènié jou Ti-Tjo (An lomaj ba tout kochon Bazil chayé a Nowel)

— Par Daniel M. Berté —
Révéyaj lézòm a katrèd-maten
Alimaj yonndé chaltouné
Dékolaj o ronm-dlo-koko
Tjo! Tjo! Tjo! Jodi sé dènié jou’w Ti-Tjo !

Alumaj di fouyé-difé
Chofaj dlo-lapli dan gran bak
Egizaj zouti anlè lanmel
Tjo! Tjo! Tjo! Jodi sé dènié jou’w Ti-Tjo !

Ralaj Ti-Tjo di pak-kochon
Frénaj Ti-Tjo dé katre fèw
Djélaj Ti-Tjo a fann an wòch
Tjo! Tjo! Tjo! Jodi sé dènié jou’w Ti-Tjo !

Palantjaj paw kat mal nèg kosto
Atachaj dé pat o kòd-mawo
Imobilizaj anlè létabli
Tjo! Tjo! Tjo! Jodi sé dènié jou’w Ti-Tjo !

Asomaj dun gran kout boutou
Krevaj an majòl dun gran kout kouto
Rékipéraj di san dan an gran kwi
Tjo! Tjo! Tjo! Jodi sé dènié jou’w Ti-Tjo !

Lire Plus =>

Wonm !

— Par Daniel M. Berté —

La léjand di man né
Pou té pansé milé
Mé an nonm vin gouté
An lo moun aprésié… Wélélé !

Ji-kann ki man té yé
Epi man fèwmanté
Distilatè rivè
Man vini sa mwen yé… Wopa !

Yo vann-mwen an détay
Mis rotji o chopin
Atjòlman défann sa
Man kachté dan an lit… Woy !

Man chofé tèt madanm
Fè misié pèd lakat
Fè-yo fè konba-djol
Epi pété bò zié… Wayayay !

Lire Plus =>

An ti lanmen souplé !

Espésial dédikas ba lé kakolè France-Antilles

— Par Daniel M. Berté —
Avan, pou chajé tré
Oben pannié-won plen
Ou té ka di vwazen
An ti lanmen souplé !

Lè motè’w arété
Ou bizwen an balan
Ou ka di an pasan
An ti lanmen souplé !

Lè lé zafè mélé
Ou ka mandé koudmen
Ou ké rimèt dèmen
An ti lanmen souplé !

Paw solidarité
An lanmen lavé lot
Fo rété yonn-a-lot
An ti lanmen souplé !

Lire Plus =>

Kréyol matjé-palé (Espésial dédikas ba Stéphen Jean Holana)

— Par Daniel M. Berté —

(R1) Anlè Sipèw Radio
Nou di sa an Kréyol

Nou palé nou matjé
Pou Pèp Matinitjé
Nou matjé dénonsé
Lé problèm ki pozé (R1)

Nou dénonsé kriyé
Pou pèp YO espwaté
Nou kriyé sipòté
Pou nou té sa endé (R1)

Nou sipòté ralé
Manmay ki YO pijé
Nou ralé nou pousé
Frè ek sè ankayé (R1)

Nou pousé nou djélé
Pou yo pé respèkté
Nou djélé ekzijé
Pou trapé dignité (R1)

Lire Plus =>

Dé pwen nwè

— Par Daniel M. Berté —

Dé pwen nwè lévé wo
Adan siel Mexico
Dé nonm nwé protesté
An fas li mond antié

Dé pwen nwè senbol cho
Akondi sé flanbo
Stati Lalibèté
Pou chimen sa kléré

Dé pwen nwè, mé limiè
Adan ségrégasion
Té ka met Nèg dèyè
Menm si yo té chanpion

Dé pwen nwè protesté
Kont diskriminasion
Neg té ka sipòté
Adan pli gran nasion

Dé pwen nwè pou montré
Ki magré loprésion
Neg ki ni volonté
Sa fè protestasion

Lire Plus =>