Tag Archive for Daniel M. Berté

Dòmi !…

— Par Daniel M. Berté —

Dòmi !… Pandan YO fè welto
Pou fou’w an chingpontong
O mété’w an banmbanm
Pou lavi’w tjoupoutet

Dòmi !… Pandan YO kon mangous
Ki ka chayé piti’w
Ek YO ka vòlè tè’w
Adan an ti bat-zié

Dòmi !… Pandan YO pa lé tann
Bri motè kannot-ou
Bri mizik ki ta’w menm
Bri kok-ou ka chanté

Dòmi !… Pandan YO ka ba frè’w
Dé-twa ti-tap an do
Ek ki YO ka fè’y pran
Vié dlo mousach pou let

Dòmi !… Pandan ki YO ka di
YO lé fè preskripsion
Apré YO prézonnen’w
Tjidonk YO pa koupab

Lire Plus =>

Alé ? Pa alé ?

— Par Daniel M. Berté —
Anlè an group Watsap personnaj kannaval
Té pran kom diskision si fok kouri vidé
Prèmié ki esprimé sé Medsen-lopital
Kovid tro séléra, Manmay fo pa alé !

Moko-zonbi matjé ki I pa pè misié
Pé pa kontaminé lè’y anlè échas-li
Vidé-a sé ta nou fo kouri an lari
Kovid ou pa Kovid, Manmay fo nou alé !

Karolin-zié-kokli di i bien anmerdé
Mari’y za tro boulé épi boug-la grosi
Pandan konfinman-an i pa té ka soti
I manjé trop, i lou, Manmay fo pa alé !

Matlo-sou ek konpè’y misié Brosé-kléré
Argimanté anlè an zafè tradision
Ki apré konfinman fo ni dékonprésion
Pou moun pa ped lakat, Manmay fo nou alé !

Es zot sonjé malad ki ni difikilté
Lé swagnan ki mélé pas yo mantjé mwayen
An lanné san vidé pou nou sa pa ayen
Déklaré Lom-san-tet, Manmay fo pa alé !

Lire Plus =>

Lé nouvo mas rivé !

Par Daniel M. Berté

Mas silili pran mama ?… Ya pa !
Mas koulou pété kiki ?… Fini !
Mas soukwel twa gro tété ?… Pa rété !
Mas sibol djol sinobol ?… Pad bol !

Mas nef pou lé vidé rivé siw le marché
Présé kouri achté stok-la près épizé
Dan konmès ésansiel lé vandè risansé
Lé sa ki ka vann plis parmi lé nouvoté

Mas kron ron kon an makaron
Pou dansé kon vonvon
O tounen ron-an-ron
Kon an bisui norman

Mas castèt pou mété kon kaskèt
Pou pa trapé maltèt
Apré an vidé ronm
Oben kou anlè tèt

Mas viran pou sa ki lé douvan
Ek rété an santé
Andidan an vidé
Aléliron-violon

Mas darma épi an nen biza
Ki ka sanm an tonfa
Polisié ka sèvi
Konsi sé boutou bwa

Lire Plus =>

Maladi Zannimo

— Par Daniel M. Berté —

An maladi mové ki té ka fè bet pè
Té ka fann-tjou a mò tout lé popilasion
La rimè té ka di sété malédision
Pou té pini lé krim konmet asou Latè

Kovid 19 varian pis fo kriyé’y konsa
Té ka fè gro malè parmi bet ozabwa
Yo tout pa té ka mò, men yo tout té touché
Pis sa ki pa té pri, zafè-yo té mélé

Wa Lion fè réinion ek di : « Mé cher zami
Sé Siel-a ki permèt ki tousa rivé-nou
Pou la kolè séles moli an may ba-nou
Fo ni an sakrifis pou nou pé sa djéri

Listwa ka aprann ki an parey sirkonstans
Dévouman pli méchan pé sové tou lézot
I fo zot koumansé ekzamen konsians-zot
Ek san pies mantézon, nou pé ni an ti chans

Man sav ki parmi zot yo kriyé-mwen glouton
Tousa, pas man manjé an bon-épé mouton
Man jis manjé berjé ; yo pa té fè’m ayen
Pli koupab-la pou mò, mé fo zot fè kon-mwen »

Lire Plus =>

Jijman-mwen

— Par Daniel M. Berté —

Man konvotjé kò-mwen
Palé ba’y ant kat zié
An mitan konsians-mwen
Man oblijé’y gadé

Man entérojé mwen
Pou sav sa man té fè
Toutolon lavi-mwen
Ek ki pa té ka’y klè

Man andjélé kò-mwen
Dèyè-mwen man kriyé
Man tonbé an zo-mwen
An tjou-mwen man rélé

Lakolè bouwé-mwen
Larel man jik janbé
Man jouwé manman-mwen
Padon Mondié souplé

Man kaloté tèt-mwen
Pou bagay man mal fè
Man rédi zorèy-mwen
Pou dot man pa té fiè

Lire Plus =>

Ladjé kò an 2021

— Par Daniel M. Berté —

Ladjé kò… débayonné

                  détòtiyé

                  délivré pran dot larel… Pati !

Pati pou chèchè kò’w

Pati pou risanti kò’w

Pati pou ritouvé kò’w

Ladjé kò… démélé

                dézanpétré

                détaché dousman vit… Wondi !

Wondi an kwen lari lespri lib

Wondi lakanpan’y lespri lib

Wondi bòd-lanmè lespri lib

Ladjé kò… délèsté

démaré

dégajé red mawto… Kouri !

Lire Plus =>

Dézawa de Jéra

— Par Daniel M. Berté —

Jéra an souba Makouba, s’en alla a gran pa anba de l’anbabwa pou fouyé dé Yanm-bwa.

Jéra péta son pié dwa anlè an souch-bwa d’akasia ki té la dépi twa mwa ; Gadsa !

Jéra fi un fopa, kanta, glisa, kogna un balata ek tonba,non pa fasanba, mé anlè son bonda

Jéra, anplis di sa, kant il glisa, se flandja o bra dwa, kaw il atérisa siw sa lanm de koutla

Jéra kriya, anraja, jira ek joura : saprista ! patatsa ! andjètsa ! an palaya-manman sa !

Jéra neg de konba, agripa an branch-bwa ki élas se kasa ek nostrom retonba ankò suw le bonda

Jéra, plèwnicha pa, sèt fwa ne joura pa, mèmpa ne pawla pa, mé asira son pa épi se releva

Jéra réfléchisa : dé so siw le bonda, an flandji o koutla… il pansa : pou jòdla, tou sela sifiza

Jéra s’en dévira, revena siw sé pa, oubliya lé yanm-bwa, lakoz de sé traka… Aaa lala !

Jéra se souvena di an lot gran traka, ki létè ariva, épi dan kel léta, tou sela le lésa

Jéra, kant il ala épi misié Bèwna tjwé le kochon d’Edwa, régréta mil fwa le jour ou il nésa

Jéra rala le kochon, tena dé de sé pat ek l’imobiliza, pandan ke mèt Edwa dona le kout bwa

Jéra pousa un kri, kaw lanimal brenna ek se déplasa, ek le boutou tonba siw sa men ki lacha

Jéra joura Edwa, Edwa joura Jéra ek pandan se tan-la, le kochon sanfuiya ek parta dan lé bwa

Lire Plus =>

Malpalé

— Daniel M. Berté —

Anba-vant silansié
Répitasion sové
Sé lè vant ka gonflé
Ki ni moun ka motjé

Makrélé, milanné
Sé grann aktivité
Pou an lo moun mové
Ki anmen malpalé

Yo toujou sèwtifié
Di sav sa ka pasé
An fon kay-moun séré
Gran kon piti sikré

Toujou ka savanté
Sé yo ka méprizé
Epi ki ka kriyé
Sé lézot ki madré

Anlè do’w yo monté
Ek yo ka rakonté
Sa ki vré ou pa vré
Pas yo lé dékalé

Si ou kasé an zé
Yo ka ekzajéré

Pou alé kòlpòwté
Ki sé an bef ou tjwé

Douvan-yo, pa pété
Pas yo ka’y rapòté
Ba zorèy ka kouté
Ki sé chié ki ou chié

Lire Plus =>

I

— Par Daniel M. Berté —

I za ba-mwen défwa

 • kout-pié anlè bonda
 • kout-tjok anba lonba
 • kout-jounou asou ren
 • kout-tèt adan bouden

I za ba-mwen pawfwa

 • bòn imè ek bonnè
 • lespri-klè ek limiè
 • ladjèwté ek lajwa
 • lakonstans ek lafwa

I za an lo dot fwa

 • loché ek maté-mwen
 • lévé ek fésé-mwen
 • défonsé ek danmé-mwen
 • makaté ek matjilpaté-mwen

I za ba-mwen souvant fwa

 • lanmou ek lanmitjé
 • ti-chou ek bel pépé
 • kalen épi kado
 • karès épi belbo

Lire Plus =>

Mi lapli !

— Par Daniel M. Berté —

Mété lanmen ba nou, Lavièj Mari souplé
Zanj ka pann toupatou, ou sé di sièl krévé
Pas i brè trop madou, mi Bondié ka pisé
Chwaaaaa…. Mi lapli mi !!!

Sé pa fifin-lapli, ni an ti-larouzé,
Ke moun filozofi, ek ki anmen bladjé
ka di : « Sa pa lapli, pou mwen pé sa mouyé »
Wo’y-wo’y-wo’y !!!… Mi lapli mi !!!

Kité loraj dèyè, pran lavalas mové
Ek an boul kout zéklè, fè kout tonè pété
Tousa nou té ni yè, la jounen san rété
Manman-manman-manman !!!… Mi lapli mi !!!

Kon kann ka’y bétjé-a, dlo désann, dlo tonbé
Kon sa ka ékri-ya, dlo koulé, dlo monté
Moun poko té wouè sa, yo tout kriyé anmwé
Mésié-mésié-mésié !!!… Mi lapli mi !!!

Vijilans jòn lansé, Sentmari réboulé
Lavièsalé néyé, sirkilasion blotjé
Lapli-ya tonbé dri ! Plis fòs lé sinistré !
Chwaaaaa…. Mi lapli mi !!!

Daniel M. Berté 71115

Lire Plus =>

Kréyol djok, kréyol Jek

Pou la Jek (Jounen enternasional kréyol 28 oktob )

— Par Daniel M. Berté —

Lè Bondié té tifi kivédi tan pasé
Menm anman té ka di, mon fi si’w lé rivé
Fopa’w palé Kréyol, sèvi plito Fransé
Mé dan tout lakanpan’y, tout lakou, tout mawché
I té ka rété met, i té ka fofilé
Sé li ki té douvan, li té ka dirijé

A fout ! Kréyol pa té kòkòdò misié !
Kréyol rété djok, Kréyol pa ladjé !

Be-a-ba jou baré’y, yo mété’y a koté
An didan lékol-yo, yo défann-li palé
Men sé li ki té wa adan tout jé nou jwé
Woulé mab, jwé topi, soté kod, zwèl-séré
Péché kribich ek krab, trapé tout ti gibié
Planté létjèt an dlo, sé pa té an Fransé

A tonnen ! Kréyol pa té kaka-kok misié !
Kréyol rété djok, Kréyol rézisté !

Pou yo pa té toufé’y, i goumen piétapié
Manmay met grif-an-tè pou i té sa matjé
Yo ba’y an bel balan, pli douvan i vansé
Ek pititapiti adan liv i antré
Nan radio i palé ek lékol i alé
Jiskatan i pwenté a liniversité

A fout !

Lire Plus =>

Samièl pati…

— Par Daniel M. Berté —

Samièl pati…
Alé adan dènié péyi
Pas i défann le dwa di di
Sa ou lé di lè’w anvi di

Samièl pati…
Pou an zafè karikati
Ni an nonm ki pèdi tèt-li
O pwen ki i koupé tèt-li

Samièl pati…
Kondoléyans ba lé fanmi
Ba anségnan ek tout zanmi
Ki pou lanmou olié rayi

Samièl pati…
Pròf listwa ek jéwografi
Enstriksion sivik pou aji
Tousa ki ka ouvè lespri

Samièl pati…
I té ka aprann zélèv-li
Dé jénès ki sé lavini
Défann la libèté di di

Lire Plus =>

Sèpan épi Mangous

— Par Daniel M. Berté —
La léjand toujou di pli gran lelmi Sèpan
Sé Mangous ki rayi’y ek pa sa wouè’y an zié
Poutji dan lanati nou pa ka asisté
Konba ant lé dé bèt kon’y té ka fèt avan ?
« Tan fè tan, tan kité tan »

Sèpan té ka glisé an silans dan an tras
Lè’y bité britalman dan an détou-chimen
Anlè an yich Mangous ki té ka ramennen
An zé i té vòlè apré an vié lachas
« Jou malè pa ni pran gad »

Tiboug Mangous siwpri, ladjé zé ki kasé
I koumansé babié, ensilté bètlong-la
Minasé’y, anrajé, alé di papa’y sa
Ki té dan kawtié-a, an majò danjéré
« Ladévenn pa konnèt pokosion »

Pou pa trapé piès bab, mété lavi’y an jé
Sèpan pran Ti-Mangous ek kon an agoulou
Gadé’y an mitan zié, ek valé’y an sel kou
Ti-Mangous disparèt, i pa ka’y rapoté
« Yo pa ka bokanté pawol pou kou »

Lire Plus =>

Péyi mélé… Matnik mélé…

— Par Daniel M. Berté —
An karavel YO débatjé
Gran prédatè YO vin pozé
Mérendjen YO asasiné
Latè Péyi YO otjipé
Péyi violé… Matnik mélé…

Pou konmès-YO té pé vansé
Nèg Lafrik YO alé chayé
Ek laswè-Nèg sèvi fimié
An kann Péyi YO espwaté
Péyi pijé… Matnik mélé…

Siw Manman, lanmen jen lévé
Anlè Latè, lanmen YO lévé
Manman Latè YO agrésé
Latè Péyi YO klòwdékoné
Péyi kontaminé… Matnik mélé…

Lè yich lévé manifesté
Manmblo soubawou atatjé
Tanbou Péyi dérespèkté
Manmay Péyi krazé-gazé
Péyi dominé… Matnik mélé…

Lire Plus =>

Lévidans Gason

— Par Daniel M. Berté —

Avan laksion sé réflèksion
Sé pa toudi manjé pwason
I fo’w kapab fè an anmson
Pou pé sa péché an bel ton
Oben fo’w ni lajan gason

Si’w ni an lanvi koubouyon
Oben an bon blaf, sé silon
Ou ké toujou bizwen lonyon
Ek dot engrédjan pou sa bon
Mé siwtou fo’w ni bon pwason

Si’w lé fè griyad viann-kochon
Pou lé manjè di fout i bon
Fo fè an bon préparasion
Mé avan koumansé tjuison
Fo siwtou ou ni bon chabon

Adan koral dé konpagnon
Sé pa toudi chanté chanson
Ki’w sé ténor ou bariton
I fòk tout vwa a linison
Ek ki sa fèt dan an bon ton

Lire Plus =>

Brè-manjé an dlo

— Par Daniel M. Berté —

Lé komin-frè Matnik té fè bel projé
Pou vakans 2020 yo fè an gran sanblé
Yo chak té pou pòté brè épi manjé
Kalké anlè non-yo, ki té pou ka rimé

Gwanriviè sété ji prin-sitè
Makouba dé fétou chokola
Baspwent ven boutèy labsent
Loren té pou mennen bouden

Marigo sété brèt mango
Sentmawi an zafè titiri
Trinité té pou pòté donbwé
Wobè mennen bel penrobè

Franswa kannari yanm-sasa
Voclen an migan friyapen
Sentann senk bidon ji kann
Maren sé frikasé lapen

Lavièpilòt pwason an papiyòt
Sentlis li, sé djol-poliyis
Dianman ka’y mennen toloman
Ansdawlé an bèl blaf milé

Lire Plus =>

Lidé

— Par Daniel M. Berté —

Ki lidé ka pousé’w matjé anlè lidé ?
An lidé ki maré an latjé sèwvolan
Ki mawòt ek foukan an gran siel lalzémè ?

An lidé sé bagay ki moun pé pa touché
Sé pa bagay réyel poutan i bien vivan
Pis si’w pa ni lidé, ou pa ka ekzisté

Sé bagay ou pé pa maré épi an chenn
Oben mété lajòl an didan an ti-brèt
I toujou an savann ka kouri kon gran van

Lidé sé libèté ki ka fè’w fè sa’w lé
Ek délè san ou lé, san ki ou désidé
Pé fè’w fè sa’w pa lé

Sé lidé ki ka fè
Si’y ni nmoun ka vansé
Ou pétèt ritjilé asou chimen lavi

An gran lidé tou nef
Pou sa rifè limond
Yo ka kriyé délè litopi-libèté

An bel lidé ka né
An mitan an lannuit
Pou sa simen lanmou lè landimen-maten

Lire Plus =>

Tanbou !

— Par Daniel M. Berté —

An tron vid, lapo-bèt, kòd épi savwaw : Tanbou !
Janbé kalifouchon, dé lanmen ek talon : Tanbou !
Tibwa anlè dèyè, vwa-dèyè sipòtè, bat ! : Tanbou !

Woulman an kominikasion : Tanbou !
Batman an konminion : Tanbou !
Wouklman an vibrasion : Tanbou !

Ka fè’w wè épi lanmen’w ek pyé’w : Tanbou !
Ka fè’w wè épi zorèy-ou : Tanbou !
Ka fè’w wè épi lespri’w : Tanbou !

Matjè listwa péyi-nou: Tanbou !
Zouti Romen an kolè: Tanbou !
Enstriman linyon nèg-mawon : Tanbou !

Signalè adan révolt kakolè : Tanbou !
Ritmè adan manif djoubakè : Tanbou !
Ouvrè adan lawon bèlè: Tanbou !

Lire Plus =>

Tousa pa sa

— Par Daniel M. Berté —

Laviya sé an konba
Etiw ka trapé bon traka
Ki pé météw an délala
Epi fèw tonbé djòlanba
Mé tousa pa sa… Zandoli ti-fidji ki di sa !

Laviya sé an lafwa
Ka fèw lévé tout model kwa
Ek édéw travèsé gran-bwa
Ek trapé tousa ou ni dwa
Mé tousa pa sa… Kapolad lapo lad ki di sa !

Laviya sé an lajwa
Ka fèw rigolé kia-kia-kia
Ka touché dépi gro bouwjwa
Jisko pli mègzo ti-tjatja
Mé tousa pa sa… Gògò pa lot-bò ki di sa !

Laviya sé an déba
Konba-djòl pou mété lwa
Pou sa fè maché nèg-léta
Ek fè-yo vansé san kontra
Mé tousa pa sa… Mabouya mandja ki di sa !

Lire Plus =>

Konparézon

— Par Daniel M. Berté —

Madam Desekede
Misié Bedebede
Sé menm bet, menm pwèl
Sé chef konparézon

Ganmé kon an chik-chen
an talon an malprop
I ka pasé, I fiè
I pa ka pran wotè’w

I plis ki zandoli
Ki pa lé pran glisad
anlè an fèy-kokko
A la kalibannjo

I pa ka di bonjou
Moun i jwenn an lari
Pou li sé ti tjatja
Jan de peu denpòwtans

I konsi Jésikri
Ka maché anlè dlo
Ka maché rototo
Pavané an lari

Lire Plus =>

Entròspèksion-rézolision

— Par Daniel M. Berté —

Souvantman, a labrin-di-swè
Kan lapot-zié siel ka fèmen
Man ka désann an lespri-mwen
Pou vwayajé dan an fè-nwè

Man ka rantré an réfleksion
Anlè sa’m fè an lajounen
Gadé kisa man fè di bien
Ek osi lé movèz aksion

Sé lè man ka alé o fon
An zantray-boyo lakonsians
Ek sé lè ba kò-mwen an chans
Di rimété’y o fil-a-plon

Pa alé kwè sé jé fasil
Di mété kò’w an fas-a-fas
Siwtou lè’w fè an mové kras
Ka fè’w pran létjèt an katjil

Si’w fè an moun an méchansté
Menm si sa pa té volontè
Fo sav ki moun tala soufè
Sa nòwmal ki ou réparé

Lire Plus =>

Misié Zobel

(Omaj ba Joseph Zobel ki pati an Galilé an 17 Juin)

— Par Daniel M. Berté —

Zobel bèbel rilasionel
Zobel zouti ki fè nou gadé laliwondaj-nou ek rann-nou fiè
Zouti-matjè Le soleil m’a dit

Zobel bèbel natirel
Zobel zobwa ka fè vansé pou trapè libèté an djoubak tè
Zobwa-matjè Diab’-la

Zobel bèbel siel
Zobel zwazo ka volé wo an powézi ka chawmé jik solèy
Zwazo-matjè La fête à Paris

Zobel bèbel émosionel
Zobel zalimet ki ba limiè pou gadé nou-menm
Zalimet-matjè Les jours immobiles

Zobel bèbel patèwnel
Zobel zespwa pou divès jénérasion dépi Jozé jiska Man Tin
Zespwa-matjè La Rue Case-Nègres

Zobel bèbel pasionel
Zobel zélatè di mès manmay Matinik
Zélatè-matjè D’amour et de silence

Lire Plus =>

Lafanmi Mal

— Par Daniel M. Berté —

Lé Mal, fanmi kouchal
Ki sanfoutépamal
Sa toutafè nòwmal
Yo la pou fè moun mal

Malpié ka fè pléré
Paske i ka lansé
Dot lè ka fè tranblé
Oben ka fè brété

Malren ka pété ren
Ka fè’w santi lafen
Ek pèdi lé mwayen
Ek anpéché’w brennen

Maltjè ka fou’w atè
Dan an kannal doulè
Ki ka fouté’w an nwè
Ek trennen an malè

Maltèt ka pété tèt
Ki pa ka fè lafèt
Ka ran fou ek entjèt
Epi trapé falfrèt

Lire Plus =>

Stati ek moniman an mémwa lesklavaj

— Par Daniel M. Berté —

An estati brizé, an istati krazé
An lo moun ka palé, an lo moun ka babié
Kelkiswa sa’w pansé, kelkanswa sa’w swété
Sa ki fèt za bien fèt, Listwa pa ka tjilé

Anlè venndé koté ki dan lespas piblik
Pou lépok ladjoukann matjé an mémwa moun
Dé sété pou Schoelcher an abolisionis
Ven pou lé Neg Matnik ek konba yo mennen

An awtis ki fransé Marquet comte de Vasselot
An lot matinitjèz sé man Julien Long-Fu
Ni travay-yo krazé, ni travay-yo brizé
Sa tris pou tou lé dé mé Listwa ka vansé

Lire Plus =>

An zafè krab

— Par Daniel M. Berté —

An tan tala, an kalté bidim papa-maladi té ka fè siwawa kay lé krab ek té ka fann tjou-yo red mawto. Lé krabiolojis té dékouvè apré, ki sé an viris, yo kriyé Divok 91 ki té lakoz tousa.

Gouvèlman krab fè an gran sanblé an palé la Krabélizé ek chak krabminis palé :

Zagaya déklaré ki dé mal krab pa ka viv adan an menm trou

Sirik jòn afirmé ki tout krab konnèt tou yo

Touloulou rouj asiré ki zo sirik pa ka fè soup

Koutja di ki tout krab ka mò an marinad

Sémafot prétann ki sé bon tjè krab ki ba’y do an fè

Krab-mal-zorèy asiré ki fo toujou ou ba krab bien manjé pou ou manjé’y apré

Krab-blan konstaté ki maya té ba kayali mal-vant, magré sa kayali ka manjé’y kantmenm

Maya prédié : « O nom dé krab-farsi, dé zékal-krab, é dé matoutou-krab, Amenn ! »

Papa-krab lévé faché : « Bann malkrab-kouyon, sa bout ! arété vo krabionri ! Si nou lé estentjé Divok 91, fo nou arété fè krabionad, (kriyonnad krab), sinon nou tjoutjout ! Sé kaka krab ki an tèt-zot alòw?!

Lire Plus =>