Artocarpes Altilis

— Par Daniel M. Berté —
Man né bòd lariviè
Eti moun pran kribich
An kalen sak-bwano
Pou yo té sa manjé
Epi frui man ba-yo

Man pousé an savann
La bèf, milé, mouton
Vini paré lapli
Oben paré solèy
An lonbraj man ba-yo

Man viv adan lakou
La ti-anmay bandi
Grenpé jik an tèt-mwen
Oben fè balansin
Pann an branch man ba-yo

Man grandi bòd-lanmè
Pou nouri yich péchè
Ki disparèt Miklon
San janmen ritounen
Epi sa man ba-yo

Man lévé anba mòn
La, yo fou-mwen kout rach
Ek apré siyé-mwen
Pou yo té sa fè mèb
Epi planch man ba-yo

Man ba-yo tòtòt-mwen
Pou té fè konfizri
Let-mwen sè bon lakol
Man swagné lé malad
Epi fèy man ba-yo

Man sèvi yich Matnik
Yo fè graten, piré
Bégné, frit ek krokèt
Souflé épi migan
Bon manjé man ba-yo

Man itil ek man bel
Man sé piébwa senbòl
Yo kriyé-mwen friyap
Friyapen, fouyapen
Penbwa, Artocarpus

Daniel M. Berté 120819