Maladi Zannimo

— Par Daniel M. Berté —

An maladi mové ki té ka fè bet pè
Té ka fann-tjou a mò tout lé popilasion
La rimè té ka di sété malédision
Pou té pini lé krim konmet asou Latè

Kovid 19 varian pis fo kriyé’y konsa
Té ka fè gro malè parmi bet ozabwa
Yo tout pa té ka mò, men yo tout té touché
Pis sa ki pa té pri, zafè-yo té mélé

Wa Lion fè réinion ek di : « Mé cher zami
Sé Siel-a ki permèt ki tousa rivé-nou
Pou la kolè séles moli an may ba-nou
Fo ni an sakrifis pou nou pé sa djéri

Listwa ka aprann ki an parey sirkonstans
Dévouman pli méchan pé sové tou lézot
I fo zot koumansé ekzamen konsians-zot
Ek san pies mantézon, nou pé ni an ti chans

Man sav ki parmi zot yo kriyé-mwen glouton
Tousa, pas man manjé an bon-épé mouton
Man jis manjé berjé ; yo pa té fè’m ayen
Pli koupab-la pou mò, mé fo zot fè kon-mwen »

« Sir, di Mèt Rina, ou sé an tro bon wa
Mé-non, sa pa péché si’w manjé tjèk mouton
Ou pé pa sakrifié, épi sé bet kouyon
Sé lonnè ou fè-yo di pran-yo kom ripa »

Pawol-a di bien di, tout flatè aplodi
Tig, Lous ek dot pisan rakonté sa yo fè
Yo tout té dé ti-sen, dapré sa yo chak di
Ek pa té ni rézon di alé an n-anfè

Lè Milé vin palé, mété’y a rakonté
Dé branch zeb i té pran an savann dé labé
Tout lasanblé kriyé, « Fo pété tjou Milé ! »
Lou di : « Sé gro péché ! Sé li pou sakrifié !

Manjé zeb ki pa ta’w ! Sé krim enpardonab !
I pòté-nou malè ! Sé Milé ki koupab ! »
Silon ki ou pisan oben dan lanmizè
Jijman di Lajistis ka’y rann-ou blan ou nwè.

Daniel M. Berté 280121
Dapré fab misié Jean de Lafontaine « Les animaux malades de la peste »