Laribot

— Par Daniel M. Berté —

Charlòt ki ka fè pòpòt di : « Fòk nou fè an laribot ! »

Ti-Bob an boug ka fè djob, vini épi boutèy schwob

Man Mirèy an machann boutèy vini épi siwo-gwozèy

Pol-Labonm ki té chofè bonm pòté dé ti bidon ronm

Mèt Bewté ki sé kowdonié mennen bwèt paté salé

Gwo-Ako an péchè brigo pòté boutèy ponchokoko

Alèksann ki sé koupè-kann pòté diven épi ji kann

Kay André ki sé palfimié yo tout bay monté a pié

.Monik ki machann boulsik vini épi an lo kantik

Ti-Loulou mèt pannié-banbou koumansé kwenyen bon tanbou

Mafouda ka travay an bwa météy ka soukwé chacha

Klodèt machann lépensèt ka bat boutèy épi fouchèt

Man Léyon ki machann chabon mété’y ka jouwé kòwdéyon

Boulou ki ka fè méloulou ka souflé an toutoun-banbou

Silvia ki ka vann grenn-bwa sé li ki ka bat tibwa

Kay Féfé mèt kannalié yo tout ka dansé-chanté

 

Man Pol an métrès lékol tjuit twa fétou pwa-dangol

Man Lafilo machann kako préparé blan-manjé-koko

Ton Rémon chofè kanmiyon pwenté épi dé bel janbon

Manzè Lisi machann lozi préparé viann-kochon rousi

Misié Dji ki filè-zouti pòté kanari yanm bokodji

Marizozé machann dité mennen gato malélivé

Joachen ki sé an gawdien vini épi fétou bouden

Kay Jidé gran chef tjuizinié yo jwenn épi dòt zenvité

 

Daniel an boug ka fè miel mété kò’y dan lé ritouwnèl

Rèné an mèt-chawpantié té anwoué afòs kantiké

Ti-Pwidan maréchal-féran li i di ki’y té twè kontan

Man Eloj machann sikdoj afos chanté trapé mal goj

Mari-Agnès ki sé doktorès, manzel pa menyen dlo piès 

Jowèl machann akakwel di : « Sé sa ki kantik Nowèl ! »

Manot ki ka vann djòlpot kriyé : « Mi bel laribòt ! »

Kay Mémé ki ka fè lélé yo tout yo fini la swaré

Daniel M. Berté 191216