Misyé Tousen : an transbòdaj « Monsieur Toussaint » Edwa Glisan

monsieur_toussaintMiss Baylavwa, militant culturel de Guadeloupe et qui s’intéresse à la culture créole a consacré une interview à la récente publication de Rodolf Etienne « Monsieur Toussaint – Misyé Tousen », traduction créole (Martinique) de « Monsieur Toussaint » d’Edouard Glissant. Une interview menée en créole dont Madininart retranscrit la substance. La version française figure en bas de page.

***

*

M. B : Ki jan ou touvé’w ka woulé épi kréyòl ?

R.E. : Sé an bel listwa. Mwen toujou enmen li dépi jenn ti manmay. An jou, oliwon dizuit lanné mwen, an kanmarad fè mwen kado « Kod yanm » Rafael Konfyan ek i di mwen konsa « Wou ki toujou ka li liv gran blan (Chal Bodlè, Jan-Jak Wouso), mi an liv pou enstwui kò’w ti bren. I di mwen sa pou pitjé mwen. Ki di ki fet, mwen tonbé jaja liv tala. Apré sa mwen koumansé konprann ki kréyol sé té an lang poutoulbon ki té mérité yo ékri’y.

M. B : Ou sé on makè mé pasé kréyé sa ou pi plis chwazi sé chalviré tèks ant fransé é kréyòl.  Ès ou pé èspliké pouki ?

R.E. : Mwen ka’y réponn bagay la kon i yé a. Mwen élivé adan an kartyé amérendyen épi milat, pa koté Montravay, Sent-Lis, Matinik. Sé tè zanset mwen. Yo pa janmen enterdi mwen palé kréyol, men kréyol sé té langaj gran moun. Ti manmay pa té pou palé kréyol ba gran moun. Gran moun té ka palé kréyol ba’w, men ou té pou toujou réponn an fransé. Mwen menm, mwen té sitelman enmen lang fransé a épi tout liv li, ki mwen pa té djè ka palé kréyol. Kréyol, an tan tala, sé té langaj swa gran moun, swa « neg », mwen pa ka’y di « vyé neg », men sé pres sa. Lespri mwen té ti bren maré épi sa. Ou sav, ou sé timanmay, sé adan sa ou ka élivé, ou pa ka mandé lérestan’w. Lafanmi mwen sé té milat (menm si gran lèmatè mwen sé té negres, men mwen pa élivé épi’y, mwen élivé adan lafanmi gran lèpatè mwen) ek lakay milat yo pa té ka djè palé kréyol lè lafanmi té ka jwenn, sinon tanzantan pou an blag oben an pawol ki pa grav. Tout moun té ka palé fransé. Kidonk mwen té ranjé kréyol adan an bò lespri anba fransé. Kidonk, mwen pou rikonnet an serten fébles asou sa ki imajiné an kréyol. Ek fébles tala oben bles tala, si ou lé, mwen vini dwet douvan lè mwen koumansé konsivrè ékri an kréyol. Pou otan, mwen té lé pòté kéchoz ba kréyol. Lè mwen gadé, mwen wè sé transbòdé ki zafè mwen. Ek lè’w gadé, transbòdé sé osi an travay. Sé menm byen délè prèmyé travay pou fè pou sézi an lang, pou fè’y rantré adan liv. Sé kidonk pa chimen tala mwen pasé, mwen koumansé, pis ayen pa sézi. Ek mwen pa té lé transbòdé nenpot kisa, nenpot ki pawol, nenpot ki moun, pas mwen té pran konsyans ki nou té ni dé bò, an bò fransé ek an bò kréyol. Kidonk, mwen koumansé pa Glisan, pas sé té an mannyè pou mwen jimilé fransé épi kréyol adan menm bokal a, adan menm kò a. Epi mwen toujou enmen sa kri « gwo » lékriti, bagay red pou konprann, kon lafilozofi, bagay kon sa. Mwen transbòdè « Les Indes » pas sé té an bel powem, an bel travay asou limajinè nou, an limajinè ki ka pran fos adan plizyè lorizon, plizyè soley, plizyè latè.

M. B : Dapré èspéryans a’w, ès ou pé di si tini difikilté èspésyal ki ka parèt lè chalviraj a tèks ka fèt an kréyòl ?

R.E. : Wi, an tout mannyè. Ki si swa lang lan ou pran an, ayen pa janmen fasil. Kréyol sé menm bagay. An plis, lang lan jenn adan travay tala. Yo toujou di lang kréyol sé ti lang. Men lè’w gadé, sé an lang ki mantjé zouti pas i jenn, pa pas i feb. Kréyol sé pa ti lang. Men pli bel travay la sé sa. Sé dékalé lang lan kon an krab pou pé twouvé nannan’y, fos li. Ni bon ti bren traka pou transbòdé fransé oben an lot lang anba kréyol : vokabilè, gramè, mizik lang lan, bon dé ou twa ankò.
M. B : Délè désèwten moun ka di lang kréyòl la pò’ò ni asé fòs pou pé di tout biten. Vou, ou ja rivé chalviré diféran kalité tèks avè’y. Ka ou té’é pé di anlè fòs a lang la ?

R.E. : Fos lang kréyol la sé nou ki ka’y fè’y maché, grandi. Si ou rété là ka gobé mouch, ayen pa ka’y janmen fet. Sé kon mwen té ka di’w, prèmyé difikilté a sé konsivrè ki lang ni an travay ka fè. Ek ki sé pa an lot ki pou vini di’w sa kréyol, lang manman’w, langa papa’w, gran-manman’w, gran-papa’w, yé oben pou divini. Sa pé paret initil, men sé prèmyé gwo travay la pou an matjè. An plis, fodé’w sav, fodé’w aksepté ki poko ni lektè pou ba’w fos konsi sé fransé ou ka matjé. Sé pas ou sé an matjè péyi’w, konsivré ki travay la sé wou ki pou fè’y, menm si pa ni rikonésans adan travay la. Men, sé osi sa ki pli bel adan travay la, sé pran lang kréyol la kon i yé a épi fè tout sa ou pé pou vréyé’y pli douvan. Sa ki fasil pa toujou mérité fet. Byen délè, sé sa ki pli difisil ki ka ba’w pli bel rézilta, menm si sé pa lamenm. Kon matjé kréyol ou ka rantré adan an tradisyon, an madjoukann péyi’w, kilti’w. Sé prèmyé épi byen délè sel rikonésans ou ka trapé, an rikonésans épi, douvan kò’w menm. Dot fè an chimen, wou ou ka suiv chimen an épi ou ka éséyé alé ti bren pli douvan chak lè a. Sé sa ki vré difikilté a, konsivrè chimen épi aksepté’y. Kon yo ka di Lagwadloup menm : « sé moli ki red ».

M. B : Dapré’w, ès chalviré tèks an kréyòl sé travay pou dèmen oben sé biten ki ja ka ni sans jòdi ki sé pou voyé lang la douvan ki ba pèp la é entéré i pé ni adan li an kréyòl ?

R.E. : Lè ou ka suiv an tras, i ni an koté ou ka alé, men ou za ka maché pou alé. Toupandan ou ka maché travay la ka fet. Apré, sa vré, i ni lot travay ki pou fet : sé swa wou menm ki ka fè’y, swa dot apré’w oben an menm tan ki’w. Chalviré fransé bòdaj kréyol, sé an travay¸ atann i pòté flè sé an lot. Pou mwen, sé mété an pyé douvan lot ki tout travay la. Ou ka konté makriyo apré lapech, men fodé’w alé péché pou konté makriyo’w.

M. B : Ou sòti fè parèt an kréyòl Misyé Toussaint ki sé on liv Edouard Glissant té maké. Pouki pou’w sa té enpòwtan on vèwsyon an kréyòl a liv lasa ègzisté ?

R.E. : Kon mwen té ka di’w, nou ni dé bò, kon tanbou dé bonda nou ka bat dé son, an son kréyol, an son fransé. Sé nonm tala mwen transbòdé a, sé dé nomn ki ni menm matris tala, nonm dé fas, dé bò, dé son. Sé pou sa mwen fè travay tala, sé pou matjé sa, manifesté sa, kisiswa Glisan, kisiswa Sézè. Sé an prèmyé travay pou mwen. Alé jwenn dé lidé tala, fè dé son an sonnen. Epi afos ou ka wè ki lé ou di oben matjé an mo oben an lidé an fransé i ni an lot lidé, an lot mo an kréyol ki anba’y. Menm si ou pa di pèsonn ayen, pas ou ni dé bò, ou toujou ni an lot lidé dèyé tet ou. Sé pou sa travay tala. Sé osi pou mwen réglé an pwoblem épi kò mwen menm, an lang fransé ki prèmyé douvan épi an lang kréyol ki anba’y, anba lopsyon bon tjè’y. Sé pou mété sé dé lang lan dakò. Travay tala si i bon pou mwen menm épi kò mwen, i pé bon pou an lot moun, pas mwen sé an matjé ek ki mwen ni lidé mwen pé pòté an soukou pou dot moun épi sa. Sé pou tou sa mwen désidé ékri épi pibliyé. Wi, transbòdaj tala ni an travay ka fè, i ni an wol ka jwé, sé éséyé mété sé dé lang lan asou menm baro léchel. Men sé pa ti travay, sé gwo djoubak.

M. B : Ki bout chimen ou ni lentansyon fè avè  Misyé Toussaint ?

R.E. : Mwen ni toupé espéré ki an jou yo ka’y mété travay tala asou planch téyat. Sé là ou pé rété, pa selman adan liv. Sa ki byen épi téyat sé ki ou adan dé larel : larel matjé épi larel palé. Ek sé an lot travay ankò adan menm travay tala : ékilibré osi larel matjé épi larel palé. Pou sa ki atjolman, sé deklaré travay la pou moun achté liv la épi konnet travay la, konnet listwa liv la ki sé listwa Tousen Louvèti, ki sé an gran mapipi neg, pa selman pou Ayisyen, men pou tout « neg » oliwon latè a, ek lè’w byen gadé pou tout « nonm oben fanm » oliwon latè a dépi an moun oben an léta, kisiswa, ka éséyé maché asou pyé’yo.

M. B : Ka ou té’é pé di moun pou envité yo dékouvè nouvo liv a’w lasa ?

R.E. : Sa mwen sé di, sé ki sé an bel travay. Lè mwen ka matjé kréyol, mwen pa ka konsivrè lang lan kon ti bagay. Travay la sé travay ki red, travay pou ba lang lan an fos, men osi pou ba moun an ki ka li’y la an fos osi, ek pou mwen menm osi an fos. Fodé nou lavé lidé, lespri nou asou kréyol : sé sa ki tjè travay la. Kidonk, sé sa ki pli bel lanvi mwen : lavé lidé nou, lespri nou asou kréyol. Epi liv la ni fransé épi kréyol pou sa ki ti bren mélé toujou épi kréyol, oben ki ka palé an lot model kréyol

 


Traduction pour les non-créolophones

Depuis quelques temps, Rodolf Etienne traduit en créole. Il a déjà publié plusieurs traductions d’ouvrages en créole. Lézenn (Les Indes, Édouard Glissant), Trajédi Rwa Kristòf (La tragédie du Roi Christophe, Aimé Césaire), Dékré labolisyon lesklavaj (Décret de l’abolition de l’esclavage), Chèvalyé Sen Jòj (Chevalier de Saint-Georges, Alain Guédé) sont les titres de ces ouvrages. Pour la seconde fois, il vient de publier une traduction créole d’un ouvrage d’Edouard Glissant. Le titre « Misyé Tousen ». Il s’agit d’une pièce de théâtre qui a pour ambition de mettre en avant une page importante de l’histoire d’Haïti. Pour en savoir plus, nous l’avons rencontré.
M. B : Comment s’est faite la rencontre avec le créole ?
R. E : C’est une belle histoire. J’ai toujours aimé lire, d’aussi loin que mon souvenir remonte. A mes dix-huit ans, un ami m’a fait cadeau du livre « Kod Yanm » de Raphaël Confiant et m’a dit : « Toi qui lit toujours des livres de grand blanc (Charles Baudelaire, Jean-Jacques Rousseau étaient mes auteurs de chevet, parmi d’autres…), voilà un livre que tu ferais mieux de lire. Il me l’a dit ainsi pour me piquer un peu. Ce qui fut dit fut fait, je lis le livre et en tombai littéralement amoureux. Après ça, j’ai compris la valeur du créole et compris qu’il méritait qu’on l’écrive.
M.B : Tu est marqueur, mais au lieu de créer, tu traduis du français vers le créole. Peux-tu nous expliquer pourquoi ?
R. E : Je vais répondre franchement. J’ai été élevé dans un quartier d’Amérindiens et de mulâtres, du côté de Montravail, à Sainte-Luce, en Martinique. C’étaient mes ancêtres. Dans ma famille, on ne m’a jamais interdit de parler en créole, mais le créole était, de fait, la langue réservée aux adultes. C’était comme ça. Les adultes s’adressaient à vous en créole, mais vous deviez répondre en français. Pour ce qui me concerne, j’aimais la langue française, la langue de mes livres et je ne parlais pas le créole. Même que le créole, c’était la langue de ceux qui ne possédaient pas le français, les personnes âgées, des « nègres » ou pire encore des « vieux nègres ». C’était le concept de mon époque et je ne me posais pas de questions à ce propos. C’était là aussi comme ça. Dans ma famille, le créole était relégué aux blagues entre adultes ou à d’autres sphères du langage jamais bien sérieux. Le créole était donc rangé dans un espace étriqué de mon esprit, très largement en deçà du français. Ce qui veut dire que je n’ai pas développé l’imaginaire de la langue et encore moins pour ce qui a trait à la littérature, à l’écriture. Au moment d’écrire en créole, d’être confronté à la langue, j’ai pris conscience de mon manque. Je n’avais aucun imaginaire créole dédié à l’écriture. En gros je ne savais pas quoi dire. Pour autant, je voulais agir, je voulais écrire, je voulais laisser des traces. La traduction s’est donc imposée à moi. Mais, il faut bien reconnaître que traduire, c’est aussi un travail important sur la langue. Surtout que j’ai décidé de traduire des auteurs qui eux aussi sont déjà créolophones, donc baignent dans ce double imaginaire, dans ce bilinguisme. J’ai débuté en traduisant Glissant, parce que c’était pour moi le moyen d’écrire en créole et de rester dans une forme d’imaginaire, imaginaire à construire, je le rappelle. Les Indes représentait pour moi un poème abouti, retraçant justement cet imaginaire qui puise en plusieurs espaces, plusieurs horizons.
M. B : D’après ton expérience, il y a-t-il des difficultés particulières à traduire du français vers le créole ?
R. E : Oui, de toute façon. Quelque soit la langue, traduire n’est jamais facile. Pour le créole, c’est la même chose. D’autant que la langue est jeune. On a toujours minorée cette langue, mais en fait, sa vraie faiblesse, c’est qu’elle est jeune, au regard des langues du monde. Il lui manque donc des outils, qui restent encore à développer. Selon moi, ces difficultés sont liées à la jeunesse de la langue et non pas à une faiblesse qui lui serait inhérente. Le plus beau du travail, c’est ça, c’est se frotter à la langue, la retourner dans toutes les positions pour lui trouver de la force, de l’énergie. Il y a un grand nombre de difficultés qui s’opposent au traducteur créole : le vocabulaire, la grammaire, la syntaxe jusqu’à la musicalité de la langue, entre autres…
M. B : Certains prétendent que le créole n’est pas assez fort en tant que langue pour tout dire. Vous, vous avez utilisé la traduction comme méthode de diffusion et de valorisation. Que pouvez-vous dire sur ce point ?
R. E : La force de la langue, c’est nous, créolophones, qui l’établiront. Si nous restons muets, si nous n’écrivons pas la langue, si nous ne nous confrontons pas à ces difficultés, rien ne bougera. C’est, selon moi, la première difficulté à aborder, notre relation en tant que locuteur ou en tant que littérateur à la langue créole. Et personne ne pourra faire ce travail pour nous. Après mes études et fort de mes différentes formations, en ce qui concerne le créole, j’étais encore en retard, à la traîne par rapport à ce que pouvait proposer la langue. En plus, il faut aussi accepter l’idée qu’utiliser la langue créole dans l’écrit n’apporte pas la gloire et le succès. L’auteur doit aussi accepter cette idée. C’est encore une autre difficulté, c’est de l’ordre du sacrifice, mais un sacrifice nécessaire. Il s’agit, pour nous, littérateurs, littérateurs conscients de prendre la langue dans un état et de la faire passer, sans prétention, à un état plus avancé. C’est comme cela que nous parviendrons à surmonter toutes les difficultés de la langue. A mon avis, c’est une interrogation de l’ordre de l’intime : accepter que certains ont tracé une voie et que cette voie il va falloir l’emprunter à notre tour et tenter d’emmener les choses plus loin, encore et encore. C’est ça la vraie difficulté, l’expérience aidant dans la pertinence du jugement, que de « s’engager », sans trompettes, sans gloire, sans succès, sans reconnaissance. La reconnaissance elle est d’abord de l’ordre de l’intime et, selon moi, c’est aussi ça le plus important dans cette relation à la langue créole : la relation à l’intime.
M. B : D’après toi, est-ce que la traduction créole porte déjà des fruits ou alors faut-il attendre encore pour mesurer l’impact de cette écriture en matière de développement de la lecture en créole ?
R. E : Quand on suit une trace, il y a là où l’on va, mais il y a aussi le chemin parcouru. En suivant la trace, le travail se fait. Après, c’est vrai, il y a d’autres aspects : certains engagements portent des fruits immédiats, d’autres plus tardifs, soit c’est l’auteur qui est l’acteur direct, soit le lecteur, soit les décideurs des différentes institutions impliquées. Au final, il s’agit d’équilibrer les deux langues dans l’imaginaire, lutter en quelque sorte contre la diglossie. Il s’agit aussi, pour l’auteur, de se convaincre qu’il peut aider la société, qu’il peut aider à la valorisation du patrimoine créole. C’est un engagement de tous les instants, après on analyse l’impact des choses et on réajuste le tir si nécessaire.
M. B : Qu’attends-tu de cette nouvelle traduction : « Misyé Tousen » ?
R. E : J’ai le toupet de croire que cette pièce sera un jour jouée. C’est sa place, en dépit du fait qu’il s’agit d’un acte littéraire. Le théâtre a cela d’essentiel, qu’il permet d’aborder la relation sur les deux plans : celui de l’écriture et de l’oralité. Et c’est un autre engagement dans ce même engagement envers la langue : équilibrer aussi les deux univers, celui de l’écriture et celui de l’oraliture. Mais, pour le moment, je souhaite faire connaître l’œuvre, pour que le livre rencontre son public et se vende. Ce livre est intéressant, dans la mesure où il conte une part d’histoire d’un homme d’engagement essentiel, Toussaint Louverture, dans l’histoire d’Haïti, mais pas seulement pour l’histoire de tous les « Noirs » autour de la terre, et plus loin encore pour tout homme ou toute femme dont les droits fondamentaux sont menacés.
M. B : Qu’est-ce que tu pourrais dire à ceux qui ont envie de découvrir ce livre ?
R. E : Ce que je peux dire, c’est que c’est du bon boulot. Quand je traduis en créole, j’y mets mon cœur et toute mon expérience, je ne conçois pas la langue créole comme une petite langue. Le travail est dur, c’est un travail pour donner à la langue sa légitimité, au même titre que la langue française. Il nous faut nous laver l’esprit, épousseter les idées sur le créole : c’est là tout l’intérêt de ce travail. Et puis, le livre est en version bilingue pour les lecteurs qui ont du mal encore avec la langue créole ou les lecteurs qui pratiquent un autre créole.