Misié Anri (Ba Henri Melon)

— Par Daniel M. Berté —

*** Konpè ! Matjè ! Aktè ! Fòwmatè ! Frè ! Lonnè !!! ***

 

Lèw lévé tou-piti an komin Sentespri

Ki moun té ké pé di sé kay an boug kochi

Ou an ti-kochonni ou an boug gran lespri 

Aprézan nou tout sav ; nou ka saluéw jòdi

épi anlo respé, bonswè « Misié Anri ! »

Lonnè !

Lari-bouk, ou wondi ek osi anba bwa

Mi bel lépòk papa ! Pa té ni kout koutla

Ou té ka vini bien sans fè méa culpa

Moun té za ka gadéw, menm manzè Thélucia

Ek yo té za ka di, sa sé « Misié Anri ! »

An frè !

Ou grandi, ou aprann épi ou pran lavòl

Ek pou genyen laviw ou rété bò lékòl

Ou té an profésè, yo di ou pa té mòl

Ou té adan zafèw, ou pa té ka fè ròl

Lè yo té ka kriyéw, sété « Misié Anri ! »

Fòwmatè

Ou antré an téat kon dòt an rèlijion

Ou pòté TPM épi anpil pasion

Ou fè flim siléma épi gran émosion

Lè moun té ka rwèw jwé, té ni aklamasion

Le piblik té ka di, woulo « Misié Anri ! »

Aktè !

Pou sa ouvè lespri ou fè an lo ékri

Piès-téat ka montré sa nou yé an lavi

Kout zié anlè nou menm, nou lé Fis de la nui

Ou palé di kilti ek di filozofi

Ek moun ka rikonnèt, sa sé « Misié Anri ! »

Matjè !

Sé pa lapenn man di sa tout moun za konnèt

Pou fè nou pran konsians, pa té bizwen badjèt

Tout laviw ka montré ki ou sé an nonm dwèt

Ek menm lé Sentoma, yo oblijé admèt

Ki ou mèt-a-mannyok; chapo « Misié Anri ! »

Konpè !