Man toupatou

— Par Daniel M. Berté —

Man dan zeb an savann ki van ka karésé
……dan woch an lariviè ki dlo ka rafréchi
……dan fey jòn ka tonbé pou sa fimié Latè

Man dan lapli ka fifinen anlè an kaz an tol
……dan gout dlo ka glisé anlè fey chou dachin
……dan grenn-sab ka krisé anba pié lé vivan

Man dan kalin ka fet pou tianmay kagou
……dan ziédou ka koulé dèyè madanm lanmou
……dan woz ki ka ran jwa ek chasé latristes

Man dan zwézo ka voltijé an siel lalibèté
……dan pwason ka glisé an lanmè lavanti
……dan pawol ka volé pou kontré lenjistis

Man dan ti papiyon ka dansé anlè flè
……dan la réfleksion ka fè-mwen pran konsians
……dan réyon soley ka dépliyé zel dimwazel

Man dan matjé matjè ka ba moun lémosion
……dan piébwa ka fè flè ek fwui pou nouri moun
……dan lajwa ka kléré fidji lé tianmay

Man dan limiè bètafé ka klignoté lannuit
……dan lasev ka monté anba lékos piébwa
……dan kares lalin-plenn ka dousi la nwèsè

Man dan flanm ka brilé anba fes kannari
……dan vag ka fè lanmou épi bòdaj lanmè
……dan lalizé ka jwé épi chivé palmié

Man dan volkan ka pété ek blijé moun pléré
……dan siklòn ka souflé wouklé ratibwazé
……dan tranmanntè malè ka krazé ka brizé

Man dan lespri ka tounen motè limanité
……dan chédev lé artis ka ba lestétik fò
……dan lapen ki ka fè dlo-zié néyé tjè-moun

Man dan tjè ki ka bat pou di nou toujou la
……dan niyaj ka floté pou sa fè-nou révé
……dan tousa ki ka fè nou pé di nou sé nou

Daniel M. Berté 260722