Man fè an rèv… I have a dream…

(An sonjé pou Martin Luther King ki foukan an 4 Avril)

— Par Daniel M. berté —

Man fè an rèv jòdiya!
Man révé ki an jou, menm an Alabama épi sé rasis li-a ki rayi moun anchay,
ki menm-la, an Alabama,
ti-gason nwè ek ti-fi nwè,
ka’y pran lanmen ti-gason blan ek ti-fi blan,
kon frè ek sè

Man fè an rèv jòdiya!
Ki klòch Lalibèté sonnen… anlè mòn New Hampshire !
Ki klòch Lalibèté sonnen… an wo Montàn léta New-York !
Ki klòch Lalibèté sonnen… an wo tet lé Alleghanys an Pennsylvanie !
Ki klòch Lalibèté sonnen… dépi tet lé Montàn Rochèz di Colorado !
Ki klòch Lalibèté sonnen… dépi pant la Californie !

Mé sa pa ka sifi !
Ki klòch Lalibèté sonnen… dépi tet la montàn Stone an Georgie !
Ki klòch Lalibèté sonnen… dépi an wo mòn Lookout o Tennessee !
Ki klòch Lalibèté sonnen… dépi chak mòn ek chak bos di Missisipi !
Dépi kòt chak monta’n, ki klòch Lalibèté sonnen !

Kan nou ka’y permet klòch Lalibèté sonnen
Dan chak komin, dan chak kartié,
dan chak vil, dan chak léta,
nou ka’y pé fété jou éti tout yich Bondié,
lé Nwè ek lé Blan, lé Jwif ek lé non-Jwif, lé Protestan ek lé Katolik
ka’y pé ba’y lanmen ek chanté épi pawol an vié « Negro Spiritual » :

« Anfin lib ! Anfin lib ! Mèsi Bondié Toupisan Nou anfin lib !»
Mofwazaj mòso diskou Martin Luther King fè Washington li 28 Août 1963

Daniel M. Berté 140318